Electrical Engineer / Peirianwyr Trydanol

Closing date: 
March 31, 2017
Location: 
Isle of Anglesey

POSITION: Electrical Engineer

EMPLOYER: Minesto UK Ltd, a fully owned subsidiary of Minesto AB*

LOCATION: Isle of Anglesey

REPORTING TO: Onshore & Technical Operations Manager

CLOSING DATE FOR APPLICATIONS: Please send your CV and a covering letter by Friday 31st March 2017 to apply(at)minesto.com. Mark your application “Electrical Engineer”. Applications are assessed continuously.

QUESTIONS: Contact Louise Marsden on louise.marsden@minesto.com or +441407 762907

The Company

Minesto is a world-leading marine energy technology developer with the mission to minimise the global carbon footprint of the energy industry by enabling commercial clean energy production from tidal and ocean currents. Minesto’s award-winning and patented product, Deep Green, is applicable in areas where no other known technology can operate cost-effectively.

The company is on track to deliver its first commercial project. In Holyhead Deep off the coast of North Wales, the first Deep Green array will gradually be installed, starting with a commercial-scale demonstrator planned for commission in 2017. Minesto has been awarded a €13m investment from the European Regional Development Fund through the Welsh European Funding Office for the commercial roll-out of Deep Green.

Minesto was founded in 2007 as a spin-off from aircraft manufacturer Saab. Today, with more than 50 employees and operations in Sweden, Wales and Northern Ireland, Minesto is a driving force in the creation of an emerging renewable energy industry.

The successful candidate will be joining an international team developing a pioneering technology with exceptional global market potential. Minesto is an Equal Opportunities employer.**

The Role

The role is to become a valued member of the onshore Minesto team and take on the responsibility to become the lead competent capacity for the electrical system. This positon is also expected to support all our operations onshore and offshore.

The role is key to the delivery of the DeepGreen500 project within time and budget. The goal of this project is to assemble, install, and commission the worlds’ first full-scale Deep Green power plant off the coast of Holy Island.

The role offers you an opportunity to become part of a strong and international team in a pioneering industry.

Responsibilities

Your overall responsibility is to support the electrical system of the power turbine, fastening devices and subsystems including various interfaces and the subsea cabling and connections.

Key Responsibilities

 • Assembly, testing, commissioning and maintenance of the turbine and power plant.
 • Offshore deployment support for the power plant.
 • Participation in commissioning activities onshore and offshore.
 • Generation of reports and procedures as required.

Your Profile, Experience and Qualifications

 • We are looking for experienced, well-organised, structured and skilled Electrical System Engineers.
 • Enjoy working within a team environment.
 • In possession of a positive mind set towards any challenges that may appear.
 • Results-oriented, energetic and flexible, demonstrating a high standard of professionalism.
 • Documentation skills and the ability to take initiative & make decisions
 • In possession of significant experience working with industrial, maritime or offshore electrical systems.
 • You will be able to handle complex tasks through thorough and precise communication and planning.

Key Qualifications

 • B.Sc. in electrical engineering or equivalent
 • Extensive experience within the industry
 • Communicate fluently in English – spoken & written
 • Innovative & used to working with new technologies

Desirable

 • Experience of electrical engineering and maintenance work in UK renewable energy, offshore wind, a large civil contractor, a major energy utility company, or another relevant industry.
 • Experience in the use of configuration and PLC systems.
 • Experience of electro hydraulic systems within the marine industry

*From the date of appointment to June 2018 this position will be part-funded by European Regional Development Fund (ERDF) through the Welsh Government as part of Minesto’s Deep Green Project (Ref. 80848).

**Specifically committed to gender diversity in the workplace and the equal treatment and acceptance of both males and females in an organization. Minesto opposes all forms of unlawful and unfair discrimination on the grounds of age, disability, sex, gender reassignment, sexual orientation, pregnancy and maternity, race, religion or belief and marriage and civil partnerships.

A Welsh version of this advertisement follows below.

 

SWYDD: Peiriannydd Trydanol

CYFLOGWR: Minesto UK Ltd, is-gwmni o’r Minesto AB***

LLEOLIAD: Ynys Môn

ADRODD I: Rheolwr Gweithrediadau ar y Tir a Thechnegol

DYDDIAD CAU AR GYFER CEISIADAU: Anfonwch eich CV a llythyr eglurhaol erbyn Dydd Gwener 31ain Mawrth 2017 at apply(at)minesto.com. Nodwch “Peiriannwr Trydanol” ar eich cais. Caiff ceisiadau eu hasesu’n barhaus.

CWESTIYNAU: Cysylltwch â Louise Marsden ar louise.marsden@minesto.com neu +441407 762907

Y Cwmni

Mae Minesto yn ddatblygwyr technoleg forol blaenllaw yn y byd gyda’r diben o leihau ôl troed carbon byd-eang y diwydiant ynni. Mae hyn drwy alluogi cynhyrchu ynni glân masnachol o geryntau llanw a chefnforol o ran technoleg arloesol ynni’r llanw. Mae Deep Green (Dwfn Gwyrdd), cynnyrch arobryn a ddyfeisiwyd gan Minesto, yn gymwys mewn meysydd lle na all unrhyw dechnoleg hysbys arall weithredu’n gost-effeithiol.

Mae’r cwmni ar y ffordd i gyflwyno ei brosiect masnachol cyntaf. Yn Holyhead Deep (Dwfn Caergybi) oddi ar arfordir Gogledd Cymru, bydd yr arae Deep Green cyntaf yn cael ei osod yn raddol. Bydd yn dechrau gydag arddangoswr ar raddfa fasnachol a fwriedir ei gomisiynu yn 2017. Mae Minesto wedi derbyn buddsoddiad o €13m gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru ar gyfer cyflwyniad masnachol Deep Green.

Sefydlwyd Minesto yn 2007 fel deilliant o Saab, y gweithgynhyrchwyr awyrennau. Heddiw, gyda mwy na 50 o weithwyr a gweithrediadau yn Sweden, Cymru a Gogledd Cymru, mae Minesto yn rym gyriadol wrth greu diwydiant ynni adnewyddadwy sy’n dod i’r amlwg.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm rhyngwladol mewn datblygu technoleg arloesol gyda  photensial mewn marchnadoedd rhyngwladol eithriadol. Mae Minesto yn gyflogwr Cyfleoedd Cyfartal****

Y Swydd

Y swydd yw dod yn aelod gwerthfawr o dîm ar y tir Minesto a derbyn y cyfrifoldeb i fod y prif allu cymwys ar gyfer y system drydanol.  Disgwylir i’r swydd hon gynorthwyo ein gweithrediadau ar y tir a’r môr.

Mae’r rôl yn allweddol i gyflwyno’r prosiect DeepGreen500 o fewn amser a chyllideb. Nod y prosiect hwn yw cynullo, gosod a chomisiynu’r orsaf bŵer Deep Green ar raddfa lawn gyntaf yn y byd oddi ar arfordir Ynys Cybi. 

Mae’r rôl yn rhoi’r cyfle i chi fod yn rhan o dîm cryf a rhyngwladol mewn diwydiant arloesol.

Cyfrifoldebau

Eich cyfrifoldeb cyffredinol yw cynorthwyo system drydanol y tyrbin pŵer, teclynnau cau ac is-systemau. Mae’r rhain yn cynnwys rhyngwynebau amrywiol a’r ceblau a chysylltiadau tanfor. 

Cyfrifoldebau Allweddol

 • Cynullo, profi, comisiynu a chynnal a chadw’r tyrbin a gorsaf bŵer.
 • Cynorthwyo defnydd ar y môr i’r orsaf bŵer.
 • Cyfranogi mewn comisiynu gweithgareddau ar y tir a’r môr. 
 • Creu adroddiadau a gweithdrefnau yn ôl yr angen.

Eich Proffil, Profiad a Chymwysterau

 • Rydym yn chwilio am Beirianwyr System Trydanol profiadol, trefnus, strwythurol a sgilgar. 
 • Mwynhau gweithio o fewn amgylchfyd tîm.
 • Yn meddu ar feddylfryd positif tuag at unrhyw heriau a all ymddangos.
 • Yn canolbwyntio ar ganlyniadau, yn egnïol a hyblyg, gan arddangos safon uchel o broffesiynoldeb.
 • Sgiliau dogfennaeth a’r gallu i fentro a gwneud penderfyniadau.
 • Meddu profiad sylweddol mewn gweithio gyda systemau trydanol diwydiannol, morwrol neu ar y môr.
 • Byddwch yn gallu trin tasgau cymhleth drwy gyfathrebu a chynllunio trwyadl a manwl.

Cymwysterau Allweddol

 • BSc mewn peirianneg drydanol neu gymhwyster cyfatebol
 • Profiad helaeth o fewn y diwydiant
 • Cyfathrebu’n rhugl mewn Saesneg – ar lafar ac yn ysgrifenedig
 • Arloesol ac arfer gweithio gyda thechnolegau newydd

Dymunol

 • Profiad o beirianneg drydanol a gwaith cynnal a chadw mewn ynni adnewyddadwy yn y DU, gwynt y môr, contractwr sifil mawr, cwmni cyfleustod ynni mawr, neu ddiwydiant perthnasol arall.  
 • Profiad o ddefnyddio systemau cyfluniad a PLC.
 • Profiad o systemau electro hydrolig o fewn y diwydiant morol.

***O ddyddiad y penodiad hyd fis Mehefin 2018, ariennir y swydd hon yn rhannol gan gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) a’i darparu trwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) i brosiect Deep Green Minesto (Cyf. 80848).

****Yn benodol ymroddedig i amrywiaeth rhywedd yn y gweithle a thriniaeth a derbyniad cyfartal dynion a merched mewn sefydliad. Gwrthwyneba Minesto pob ffurf o wahaniaethu anghyfreithlon ac annheg ar sail oed, anabledd, rhyw, ailbennu rhyw, gogwydd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred a phriodas a phartneriaethau sifil.