General Purpose Marine Operative / Gweithiwr Morol Pwrpas Cyffredinol

Closing date: 
May 26, 2017
Location: 
Isle of Anglesey

POSITION: General Purpose Marine Operative

EMPLOYER: Minesto UK Ltd, a fully owned subsidiary of Minesto AB*

LOCATION: Isle of Anglesey

REPORTING TO: Offshore Operations Manager

CLOSING DATE FOR APPLICATIONS: Please send your CV and a covering letter by Friday 26th May 2017 to apply@minesto.com. Mark your application “ GPMO”. Applications are assessed continuously.

QUESTIONS: Contact Louise Marsden on louise.marsden@minesto.com or +441407 762907

The Company

Minesto is a world-leading marine energy technology developer with the mission to minimise the global carbon footprint of the energy industry by enabling commercial clean energy production from tidal and ocean currents. Minesto’s award-winning and patented product, Deep Green, is applicable in areas where no other known technology can operate cost-effectively.

The company is on track to deliver its first commercial project. In Holyhead Deep off the coast of North Wales, the first Deep Green array will gradually be installed, starting with a commercial-scale demonstrator planned for commission in 2017. Minesto has been awarded a €13m investment from the European Regional Development Fund through the Welsh European Funding Office for the commercial roll-out of Deep Green.

Minesto was founded in 2007 as a spin-off from aircraft manufacturer Saab. Today, with more than 50 employees and operations in Sweden, Wales and Northern Ireland, Minesto is a driving force in the creation of an emerging renewable energy industry.

The successful candidate will be joining an international team developing a pioneering technology with exceptional global market potential. Minesto is an Equal Opportunities employer.**

The Role

The role is to become a valued member of the offshore & onshore Minesto team and participate in all aspects of our operation as required.

The role is key to the delivery of the DeepGreen500 project within time and budget. The goal of this project is to assemble, install, and commission the worlds’ first full-scale Deep Green power plant off the coast of Holy Island.

The role offers you an opportunity to become part of a strong and international team in a pioneering industry.

Responsibilities

Your overall responsibility is to support the offshore & onshore operations team in all processes.

Key Responsibilities

 • Kite Handler – operating lifting plant; use of cranes, fork lift, telehandler, support cradles, transfer cradles, chain blocks, ratchet blocks, Tirfor including securing arrangements.
 • Onshore deployment support for the power plant – direct & move kite to and from the assembly hall to O&M support vessel via L&R cradle; assist in assembly & disassembly of systems
 • Offshore deployment support for the power plant – operate as L&R crew onboard support vessels; operate support RIB or other craft as required to assist L&R or crew transfer
 • Participate in safety inspections onshore and offshore and perform safety checks – LSA & FFE
 • Perform basic mechanical checks on plant as required – oil, coolant checks, oil changes, filter changes, basic greasing routines
 • Complete general maintenance of all systems – vessels, plant, building, machinery, FFE & LSA
 • Maintain & upload all maintenance and safety records
 • General maintenance of building, plant and vessels to include but not limited to cleaning, painting duties

Your Profile, Experience and Qualifications

We are looking for an experienced, well-organised, structured, skilled GPO, Rigger, AB, EDH, SG1A or Marine Technician.

 • Enjoy working within a team environment.
 • In possession of a positive mind set towards any challenges that may appear.
 • Results-oriented, energetic and flexible, demonstrating a high standard of professionalism.
 • Documentation skills and the ability to take initiative & make decisions
 • In possession of significant experience working with industrial, maritime or offshore systems.
 • You will be able to handle complex tasks through thorough and precise communication and planning.

Key Qualifications

 • Efficient Deck Hand (EDH) or Able Seaman certificate
 • STCW Personal Survival Techniques
 • STCW Personal Safety and Social Responsibilities
 • STCW Elementary First Aid
 • STCW Fire Prevention and Fire Fighting
 • ENG1 or equivalent Medical
 • Security Awareness Training
 • Navigational Watch Rating Certificate
 • CPSC & RB (Certificate of Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats) or CPSC (Certificate of Proficiency in Survival Craft) or Life-boatman.
 • Extensive experience within the industry
 • Communicate fluently in English – spoken & written

Desirable

 • Experience of working in the UK renewable energy, offshore wind, a large civil contractor, a major energy utility company, or another relevant industry.
 • The ability to communicate in Welsh & or Swedish would be an advantage
 • Qualified Banksman - CSCS qualification
 • CPCS card

*From the date of appointment to June 2018 this position will be part-funded by European Regional Development Fund (ERDF) through the Welsh Government as part of Minesto’s Deep Green Project (Ref. 80848).

**Specifically committed to gender diversity in the workplace and the equal treatment and acceptance of both males and females in an organization. Minesto opposes all forms of unlawful and unfair discrimination on the grounds of age, disability, sex, gender reassignment, sexual orientation, pregnancy and maternity, race, religion or belief and marriage and civil partnerships.

A Welsh version of this advertisement follows below.

 

SWYDD: Gweithiwr Morol Pwrpas Cyffredinol

CYFLOGWR: Minesto UK Ltd, is-gwmni o’r Minesto AB***

LLEOLIAD: Ynys Môn

ADRODD I: Rheolwr Gweithrediadau ar y Môr

DYDDIAD CAU AR GYFER CEISIADAU: Anfonwch eich CV a llythyr eglurhaol erbyn 26/05/2017 at apply@minesto.com. Nodwch “GPMO” ar eich cais. Caiff ceisiadau eu hasesu’n barhaus.

CWESTIYNAU: Cysylltwch â Louise Marsden ar louise.marsden@minesto.com neu +441407 762907

Y Cwmni

Mae Minesto yn ddatblygwyr technoleg forol blaenllaw yn y byd gyda’r diben o leihau ôl troed carbon byd-eang y diwydiant ynni. Mae hyn drwy alluogi cynhyrchu ynni glân masnachol o geryntau llanw a chefnforol o ran technoleg arloesol ynni’r llanw. Mae Deep Green (Dwfn Gwyrdd), cynnyrch arobryn a ddyfeisiwyd gan Minesto, yn gymwys mewn meysydd lle na all unrhyw dechnoleg hysbys arall weithredu’n gost-effeithiol.

Mae’r cwmni ar y ffordd i gyflwyno ei brosiect masnachol cyntaf. Yn Holyhead Deep (Dwfn Caergybi) oddi ar arfordir Gogledd Cymru, bydd yr arae Deep Green cyntaf yn cael ei osod yn raddol. Bydd yn dechrau gydag arddangoswr ar raddfa fasnachol a fwriedir ei gomisiynu yn 2017. Mae Minesto wedi derbyn buddsoddiad o €13m gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru ar gyfer cyflwyniad masnachol Deep Green.

Sefydlwyd Minesto yn 2007 fel deilliant o Saab, y gweithgynhyrchwyr awyrennau. Heddiw, gyda mwy na 50 o weithwyr a gweithrediadau yn Sweden, Cymru a Gogledd Cymru, mae Minesto yn rym gyriadol wrth greu diwydiant ynni adnewyddadwy sy’n dod i’r amlwg.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm rhyngwladol mewn datblygu technoleg arloesol gyda  photensial mewn marchnadoedd rhyngwladol eithriadol. Mae Minesto yn gyflogwr Cyfleoedd Cyfartal****

Y Swydd

Y swydd yw dod yn aelod gwerthfawr o dîm ar y môr ac ar y tir Minesto a chyfrannu at bob agwedd o’n gweithrediad fel sydd yn ofynnol.

Mae’r rôl yn allweddol i gyflwyno’r prosiect DeepGreen500 o fewn amser a’r gyllideb. Nod y prosiect hwn yw cynullo, gosod a chomisiynu’r orsaf bŵer Deep Green ar raddfa lawn gyntaf yn y byd oddi ar arfordir Ynys Cybi. 

Mae’r rôl yn rhoi’r cyfle i chi fod yn rhan o dîm cryf a rhyngwladol mewn diwydiant arloesol.

Cyfrifoldebau

Eich cyfrifoldeb cyffredinol yw cefnogi’r tîm gweithrediadau ar y môr ac ar y tir gyda’u holl brosesau.

Cyfrifoldebau Allweddol

 • Triniwr Barcud - gweithredu peiriannau codi; defnyddio craeniau, fforch godi, teledrafodwr, cewyll cefnogi, cewyll trosglwyddo, pwli cadwyn, pwli clicied, Tirfor gan gynnwys trefniadau diogelu.
 • Cefnogaeth gosod ar y tir ar gyfer yr orsaf bŵer - cyfeirio a symud y barcud yn ôl ac ymlaen o’r neuadd gynnull i’r llong gefnogi gweithrediadau a chynnal a chadw drwy’r cawell lansio ac adfer; cynorthwyo i gyfosod a dadosod systemau
 • Cefnogaeth gosod ar y môr ar gyfer yr orsaf bŵer - gweithredu fel criw lansio ac adfer ar fwrdd y llong gefnogi; gweithredu’r RIB cefnogi neu long arall yn ôl yr angen i gynorthwyo lansio ac adfer neu drosglwyddo criw
 • Cymryd rhan mewn archwiliadau diogelwch ar y tir ac ar y môr a gwneud gwiriadau diogelwch - LSA a FFE
 • Gwneud gwiriadau mecanyddol sylfaenol ar beiriannau yn ôl y gofyn - olew, gwiriadau oerydd, newid olew, newid hidlwyr, gwaith iro sylfaenol
 • Gwneud gwaith cynnal a chadw cyffredinol ar yr holl systemau - llongau, peiriannau, adeiladau, offer, FFE a LSA.
 • Cynnal a llwytho i fyny'r holl gofnodion cynnal a chadw a diogelwch
 • Gwaith cynnal a chadw cyffredinol i adeiladau, offer a llongau i gynnwys ond nid yn gyfyngedig i ddyletswyddau glanhau a phaentio.

Eich Proffil, Profiad a Chymwysterau

Rydym yn chwilio am Weithiwr Pwrpas Cyffredinol, Rigiwr, AB, EDH, SG1A neu Dechnegydd Morol  profiadol, trefnus, strwythurol a sgilgar sydd yn: 

 • Mwynhau gweithio o fewn amgylchfyd tîm.
 • Yn meddu ar feddylfryd positif tuag at unrhyw heriau a all ymddangos.
 • Yn canolbwyntio ar ganlyniadau, yn egnïol a hyblyg, gan arddangos safon uchel o broffesiynoldeb.
 • Yn meddu ar sgiliau dogfennaeth a’r gallu i fentro a gwneud penderfyniadau.
 • Yn meddu ar brofiad sylweddol o weithio gyda systemau trydanol diwydiannol, morwrol neu ar y môr.
 • Byddwch yn gallu trin tasgau cymhleth drwy gyfathrebu a chynllunio trwyadl a manwl.

Cymwysterau Allweddol

 • Decmon Effeithlon (EDH) neu dystysgrif Llongwr Abl
 • Technegau Goroesi Personol STCW
 • Diogelwch Personol a Chyfrifoldebau Cymdeithasol STCW
 • Cymorth Cyntaf Elfennol STCW
 • Atal Tân a Diffodd Tân STCW
 • ENG1 neu gymhwyster Meddygol cyfwerth
 • Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Diogelwch
 • Tystysgrif Gwylio Mordwyo
 • CPSCa RB (Tystysgrif Hyfedredd mewn Cychod Goroesi a Badau Achub) neu CPSC (Tystysgrif Hyfedredd mewn Crefft Goroesi) neu ddyn bad achub.
 • Profiad helaeth o fewn y diwydiant
 • Cyfathrebu’n rhugl yn y Saesneg - ar lafar ac yn ysgrifenedig

Dymunol

 • Profiad o weithio yn niwydiant ynni adnewyddadwy y DU, diwydiant gwynt ar y môr, contractwr sifil mawr, cwmni cyfleustodau ynni mawr, neu ddiwydiant perthnasol arall.
 • Byddai’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a/neu Swedeg yn fanteisiol
 • Banciwr cymwys – cymhwyster CSCS
 • Cerdyn CPCS

***O ddyddiad y penodiad hyd fis Mehefin 2018, ariennir y swydd hon yn rhannol gan gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) a’i darparu trwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) i brosiect Deep Green Minesto (Cyf. 80848).

****Yn benodol ymroddedig i amrywiaeth rhywedd yn y gweithle a thriniaeth a derbyniad cyfartal dynion a merched mewn sefydliad. Gwrthwyneba Minesto pob ffurf o wahaniaethu anghyfreithlon ac annheg ar sail oed, anabledd, rhyw, ailbennu rhyw, gogwydd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred a phriodas a phartneriaethau sifil.