Mechanical Assembly Engineer

Closing date: 
January 09, 2022
Location: 
Holyhead, Anglesey/ Caergybi, Ynys Mon

Position / Safle: Mechanical Assembly Engineer/ Peiriannydd Cydosod Mecanyddol 

Employer/ Cyflogwr: Minesto UK 

Reporting to/ Atebol I: Operations Manager/ Rheolwr Gweithrediadau

Closing date for applications/ Dyddiad cau gyfer ceisiadau: Please send your CV and a cover letter in English to apply@minesto.com. Mark your application “Mechanical Assembly Engineer”/ Anfonwch eich CV, os gwelwch yn dda, a'ch llythyr eglurhaol yn Saesneg i apply@minesto.com. Nodwch "Mechanical Assembly Engineer" ar eich cais.

Questions/ Cwestiynau: Contact the Operations Manager/ Cysylltwch â'r Rheolwr Gweithrediadau Louise Marsden at louise.marsden@minesto.com or +44 1407 762907

 

- Description in Welsh below - 

About Minesto

Minesto is a leading marine energy technology company with the mission to minimise the global carbon footprint of the energy industry by enabling commercial power production from the ocean.

Minesto’s award winning and patented product, Deep Green, is the only verified marine power plant that operates cost efficiently in areas with low-flow tidal streams and ocean currents.

Minesto was founded in 2007 as a spin-off from aircraft manufacturer Saab. Today, listed on the Nasdaq First North stock exchange with more than 50 employees and operations in Sweden, Wales, Northern Ireland, Faroe Islands and Taiwan. Minesto is a driving force in the creation of an emerging renewable energy industry.

Join us on an irresistible engineering journey

We are looking for an experienced Mechanical Assembly Engineer or Technician who is driven by the desire to minimise the global carbon footprint and inspired by the challenges involved with moving technology frontiers forward. As Mechanical Assembly Engineer at Minesto, you will be part of an international team working together towards the commercialisation of a ground-breaking renewable energy technology with global expansion potential.

Join us on an irresistible engineering journey and on our mission to build a more sustainable tomorrow by enabling clean and commercially viable electricity generation from the ocean.

The Role

You will be based at our Assembly Hall in Holyhead, working closely with colleagues in Sweden. The role includes substantial field support tasks away from your normal place of work. with frequent trips abroad.

You will undertake mechanical construction, fabrication and assembly works, ensuring that all mechanical components are correctly assembled and tested.

You will be responsible for the mechanical assembly of the power turbine, fastening devices and subsystems including various mechanical interfaces and subsea devices.

You will lead on service and maintenance tasks of all mechanical components of the turbine including supporting systems.

Responsibilities include but are not limited to:

 • Assembly, testing and commissioning of all mechanical parts /sub-assemblies / assemblies
 • Service & maintenance of all mechanical components
 • Support power plant commissioning activities at site
 • Provide onshore operational support for the power plant at site
 • Generate reports and procedures as required
 • Support and promote sound Health & Safety practices at the Assembly Hall and at sites

Your profile

You will be able to manage your own tasks, being self-motivated and enthusiastic.  Able to work alone or within a team, being able to follow set processes and procedures as well as suggesting new and better ways of working. You will enjoy problem solving and resolving failure issues.

Key Qualifications:

 • BTEC L3 and or HND or similar in Mechanical Engineering
 • Minimum five years of relevant experience

Desirable:

 • Experience of operation and maintenance activities

More information and apply

The role is a full-time position based at Minesto’s Assembly Hall in Holyhead, Anglesey, North Wales.

Apply by sending your CV and cover letter to apply@minesto.com no later than the 9th January 2022.

For more information, please contact Louise Marsden: louise.marsden@minesto.com or +44 1407 762907.

Minesto considers Equal Opportunities to be of strategic value in its organisational model. We expect equality, fairness and respect for all in our employment. As such, Minesto opposes all forms of unlawful and unfair discrimination of individuals.
 

//

Cefndir Minesto

Mae Minesto yn gwmni ynni technoleg morol blaengar gyda'r genhadaeth o leihau ôl troed carbon byd-eang y diwydiant ynni drwy alluogi cynhyrchu pŵer masnachol o'r cefnfor.

Cynnyrch patent arobryn Minesto, Deep Green, yw'r unig orsaf bŵer wedi ei gwirio sy'n gweithredu yn gost effeithiol mewn ardaloedd â nentydd llanw llif isel a cherrynt cefnforol.

Sefydlwyd Minesto yn 2007 yn ddeilliant i wneuthurwr awyrennau Saab. Heddiw, mae wedi ei restru ar gyfradd stoc Nasdaq First North gyda mwy na 50 yn gyflogedig ac yn gweithredu yn Sweden, Cymru, Gogledd Iwerddon, Ynysoedd Faroe a Thaiwan. Mae Minesto yn rym gyrru mewn creu diwydiant ynni adnewyddadwy sy'n dod i'r amlwg.

Ymunwch â ni ar siwrnai beirianyddol na ellir mo'i gwrthod

Rydym yn chwilio am Beiriannydd Cydosod Mecanyddol neu Dechnegydd sydd wedi ei sbarduno gan yr awydd i leihau ôl troed carbon byd-eang ac wedi ei ysbrydoli gan yr heriau ddaw yn sgîl symud ffiniau technoleg ymlaen. Fel Peiriannydd Cydosod Mecanyddol ym Minesto, byddwch yn rhan o dîm rhyngwladol sy'n gweithio â'i gilydd tuag at fasnacheiddio ynni technoleg adnewyddadwy sy'n torri tir newydd gyda'r potensial i ehangu'n fyd-eang.

Ymunwch â ni ar siwrnai beirianyddol na ellir mo'i gwrthod ac ar ein cenhadaeth i adeiladu yfory mwy cynaliadwy drwy alluogi cynhyrchu trydan glân a hyfyw yn fasnachol o'r cefnfor.

Y Rôl

Fe'ch lleolir yn ein Neuadd Ymgynnull yng Nghaergybi, i weithio'n agos gyda chyd-weithwyr yn Sweden. Mae'r rôl yn cynnwys tasgau maes sylweddol nad ydynt ar eich safle gwaith arferol, gyda theithiau dramor yn aml.

Byddwch yn ymgymryd ag adeiladu mecanyddol, gwaith saernïo a chydosod, gan sicrhau fod yr holl gydrannau mecanyddol wedi eu casglu a'u profi yn gywir.

Byddwch yn gyfrifol am gydosod mecanyddol y twrbin pŵer, dyfeisiau sicrhau ac is-systemau gan gynnwys amrywiol ryngwynebau mecanyddol a dyfeisiau tanfor.

Byddwch yn arwain tasgau gwasanaethu a chynnal a chadw holl gydrannau mecanyddol y twrbin yn cynnwys systemau cysgodol.

Mae'r cyfrifoldebau yn cynnwys - ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • Cydosod, profi a chomisiynu yr holl ddarnau mecanyddol/ is-gynulliadau/ cynulliadau
 • Gwasanaethu, cynnal a chadw pob cydran fecanyddol
 • Cefnogi gweithgareddau comisiynu gorsaf bŵer ar y safle
 • Darparu cefnogaeth weithredol ar y tir i'r orsaf bŵer ar y safle
 • Cynhyrchu adroddiadau a gweithdrefnau yn ôl y galw
 • Cefnogi a hyrwyddo ymarfer Iechyd a Diogelwch cadarn yn y Neuadd Ymgynnull ac ar safleoedd. 

Eich proffil

Byddwch yn gallu rheoli eich tasgau eich hun, yn hunan ysgogol a brwdfrydig. Gallwch weithio ar eich pen eich hun neu o fewn tîm,  yn gallu dilyn prosesau a gweithdrefnau sefydledig yn ogystal ag awgrymu ffyrdd newydd a gwell o weithio. Byddwch yn mwynhau datrys problemau a materion methiant.

Cymwysterau Allweddol:

 • BTEC L3 A a neu HND neu gyffelyb mewn Mecanwaith Peirianyddol

 • Isafswm o bum mlynedd o brofiad perthnasol

Dymunol:

 • Profiad o weithredu a gweithgareddau cynnal a chadw

Rhagor o wybodaeth ac ymgeisio

Mae'r rôl yn swydd lawn amser wedi ei lleoli yn Neuadd Ymgynnull Minesto yng Nghaergybi, Ynys Môn, Gogledd Cymru.

Ymgeisiwch drwy anfon eich CV a'ch llythyr eglurhaol i apply@minesto.com ddim hwyrach na'r 9fed o Ionawr 2022.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch, os gwelwch yn dda, gyda Louise Marsden: louise.marsden@minesto.com  neu +44 1407 762907.

Ystyria Minesto Gyfleoedd Cyfartal o werth strategol yn ei fodel sefydliadol. Disgwyliwn gydraddoldeb, tegwch a pharch tuag at bawb yn ein cyflogaeth. Fel y cyfryw, mae Minesto yn gwrthwynebu pob dull o wahaniaethu anghyfreithlon ac annheg yn erbyn unigolion.