Technegydd HSE

Closing date: 
October 25, 2019
Location: 
Caergybi, Ynys Môn

SWYDD: Technegydd HSE

CYFLOGWR: Minesto UK Ltd, is-gwmni sy'n eiddo llwyr i Minesto AB

LLEOLIAD: Caergybi, Ynys Môn

YN ADRODD I: Y Prif Swyddog Gweithredu

DYDDIAD CAU AR GYFER CEISIADAU: Dydd Mawrth 25ain Hydref 2019. Anfonwch neges e-bost i apply@minesto.com gan atodi eich CV a Llythyr Eglurhaol

CWESTIYNAU: I Louise Marsden: Ffôn: 01407 762907

Y Swydd

Rydym angen Technegydd Iechyd a Diogelwch wedi'i leoli yn ein swyddfeydd yng Nghaergybi a all gefnogi'r gweithgarwch gwaith yng Nghymru ac yn Portaferry, Gogledd Iwerddon.

Byddech yn gweithio dan gyfarwyddyd Rheolwr Iechyd a Diogelwch Minesto wrth ennill profiad a hyfforddiant i reoli Iechyd a Diogelwch y cwmni yn y pendraw. Byddwch yn darparu cyfarwyddyd a gwybodaeth ar bob agwedd ar faterion iechyd, diogelwch ac amgylcheddol i bob lefel o'r cwmni; gan sicrhau bod yr holl staff yn gwbl gymwys ac yn derbyn datblygiad a hyfforddiant Iechyd, Diogelwch ac Amgylcheddol parhaus.

Byddwch yn sicrhau bod System Reoli Iechyd a Diogelwch Minesto (HSMS) yn cael ei gweithredu ar draws y busnes ac yn cynorthwyo staff i ddefnyddio'r system hon. Byddwch yn darparu cymorth Iechyd, Diogelwch ac Amgylcheddol ar gyfer gweithgarwch gweithdy ar y tir, yn y swyddfa ac mewn mannau ymgynnull ger y cei. Bydd gofyn i chi weithio ar y môr ar longau yn mewnosod ac adfer ein dyfeisiau tyrbinau llanw. Byddwch hefyd yn cynorthwyo gyda gwaith adeiladu'r isadeiledd ar y môr ac ar y tir.

Byddwch yn helpu gyda'r broses gwelliant parhaus ar draws yr holl safleoedd a pherfformiad Iechyd, Diogelwch ac Amgylcheddol ar sail arolygon ac archwiliadau ar safleoedd. Byddwch yn helpu i sicrhau bod yr holl aelodau o staff sy'n gweithio yn Minesto yn meddu ar hyfforddiant a chyfarwyddyd digonol i wneud eu gwaith yn ddiogel ac i sicrhau diogelwch pobl eraill, h.y. sicrhau arfer orau ar draws y busnes a monitro a gwella'r arferion yn weithredol. Mae'r swydd yn cynnig y cyfle i chi ddatblygu eich cymhwysedd mewn ynni adnewyddadwy morol, a dod yn rhan o dîm cryf a rhyngwladol mewn diwydiant arloesol.

 

Cyfrifoldebau

Eich prif gyfrifoldeb yw cynnig cyngor ar faterion Iechyd, Diogelwch ac Amgylcheddol a gwella'r holl weithgareddau Iechyd, Diogelwch ac Amgylcheddol yn Minesto.

Cyfrifoldebau Allweddol

 • Cyfrifol am gynghori staff ar bob agwedd ar Iechyd, Diogelwch ac Amgylcheddol sy'n effeithio ar weithrediadau Minesto ar y tir ac ar y môr
 • Cynorthwyo gyda datblygu a gweithredu System Reoli Iechyd a Diogelwch a gweithdrefnau Iechyd, Diogelwch ac Amgylcheddol yn unol â safonau'r diwydiant ISO9001, ISO14001, ISO 45001
 • Rheoli cofrestriadau risg ar gyfer gweithredoedd ar y môr
 • Hyfforddi staff ar y safle i lynu at bolisïau a gweithdrefnau'r cwmni
 • Codi ymwybyddiaeth o ddiogelwch a sicrhau gwelliant parhaus yn niwylliant diogelwch y cwmni
 • Tynnu sylw at unrhyw dueddiadau diogelwch niweidiol a sicrhau bod ymgyrchoedd diogelwch digonol wedi'u rhoi ar waith i'w lliniaru nhw.
 • Sicrhau bod Minesto yn glynu at reoliadau iechyd a diogelwch ac amgylcheddol yr UE a'r DU bob amser
   

Eich Proffil, Profiad a Chymwysterau

Rydym yn chwilio am dechnegydd sy'n meddu ar gymhwyster mewn Iechyd a Diogelwch ar lefel dystysgrif gyffredinol NEBOSH sy'n awyddus i ddatblygu ei yrfa i lefel reolaethol. Rydym yn chwilio am rywun sydd â sgiliau arwain a rhyngbersonol da a all weithio'n unigol a dan gyfarwyddyd uwch reolwr. Byddwch yn gallu mynd i'r afael â thasgau cymhleth drwy gyfathrebu a chynllunio'n drylwyr a manwl gywir.

Cymwysterau Allweddol

 • Meddu ar gymhwyster NEBOSH neu Dystysgrif Gyffredinol ar lefel gyffelyb
 • Aelod cyswllt o gorff proffesiynol addas
 • Gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o ddeddfwriaeth, rheolau a safonau diwydiant Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd.

Dymunol

 • Agwedd hyblyg at waith a'r gallu i gydweithio fel rhan o dîm sy'n tyfu mewn Diwydiant technolegol arloesol
 • Profiad o Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd mewn amgylcheddau peirianneg ar y môr yn ogystal ag ar y tir
 • Profiad o Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd mewn ynni adnewyddadwy yn y DU, ffermydd gwynt ar y môr, contractwr sifil mawr, cwmni cyfleustodau ynni mawr, neu ddiwydiant perthnasol arall.
 • Y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg
   

Y Cwmni

Mae Minesto yn gwmni technoleg ynni morol gyda’r nod o leihau ôl troed carbon y diwydiant ynni gan ganiatáu cynhyrchiant pŵer masnachol o’r môr.

Deep Green, cynnyrch arobryn wedi ei batentu gan Minesto, yw’r unig orsaf ynni morol dilys sydd yn gweithredu’n gost effeithiol mewn ardaloedd gyda ffrwd lanwol isel a cherhyntau morol.

Gyda mwy na €40 miliwn o gyllid wedi ei ganiatáu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, Cyngor Arloesedd Ewrop ac InnoEnergy, Minesto sydd wedi derbyn y buddsoddiad mwyaf gan yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer ynni morol hyd heddiw.

Sefydlwyd Minesto yn 2007, ac mae'n deillio o’r gweithgynhyrchwr awyrennau, Saab. Heddiw, wedi ei restru ar gyfnewidfa stoc Nasdaq First North a gyda mwy na 50 o weithwyr a gweithrediadau yn Sweden, Cymru, Gogledd Iwerddon a Taiwan, mae Minesto ar flaen y gad wrth greu diwydiant ynni adnewyddadwy newydd.

Mae Minesto yn gyflogwr Cyfle Cyfartal.