Aktien

Minesto är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i elektronisk form hos, och dess aktiebok förs av Euroclear Sweden AB, Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm. 

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm sedan den 9 november 2015. Klicka här för att se aktuell aktiekurs.

Aktieslag

Samtliga aktier är av samma aktieslag och har en röst vardera och äger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst, utan särskilda begränsningar. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar.

Det föreligger inga begränsningar i aktiens överlåtbarhet. Bolagets aktie är ej heller föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets aktier har ej varit föremål för offentligt uppköpserbjudande under innevarande eller föregående räkenskapsår.

Aktiekapitalet

Antalet utestående aktier i Minesto uppgår till 115 222 340 aktier, med ett kvotvärde om 0,05 kr per aktie. Aktiekapitalet uppgår till 5 761 117 kr.

Handelsinformation

Aktien

ISIN-kod: SE0007578141

LEI-kod: 529900U9GE0JYU3PUP93

Kortnamn: MINEST

Endast ett aktieslag finns.

Uppdragsanalys

Västra Hamnen Corporate Finance bevakar sedan december 2018 Minesto inom ramen för så kallad uppdragsanalys. 

Den initiala analysen publicerad 19 december 2018 finns tillgänglig här.

Uppdatering publicerad 4 juni 2019 finns tillgänglig här. 

Uppdatering publicerad 28 augusti 2019. 

Utdelningspolicy

I svenska bolag måste utdelningen föreslås av Styrelsen och beslutas av bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen.

I övervägandet om förslag till utdelning för framtiden kommer Styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och andra väsentliga faktorer.

Minesto befinner sig i en snabb utveckling och expansion och ingen utdelning har därför någonsin betalats ut. För närvarande har Styrelsen för avsikt att fortsätta låta Bolaget balansera eventuella vinstmedel för att finansiera tillväxt och drift av verksamheten och förutser följaktligen inte att några kontanta utdelningar betalas inom en överskådlig framtid.

Ägarstruktur

Varje aktie i Minesto medför en (1) röst vid bolagsstämman. Det existerar såvitt Styrelsen känner till inga aktieägaravtal eller motsvarande avtal mellan existerande eller blivande aktieägare i Bolaget i syfte att skapa gemensamt inflytande över Bolaget.

Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology.

Största ägarna per 30 september 2019

NamnAntal aktier
BGA Invest AB28 467 980
Midroc New Technology AB20 709 060
EIT InnoEnergy7 121 561
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension4 793 265
Nordnet Pensionsförsäkring AB1 835 720
Stiftelsen Chalmers Tekniska1 176 855
Övriga (ca 15 000)50 813 961
Totalt (per 30 september 2019)114 918 402

Optionsprogram 

Sedan år 2013 finns ett optionsprogram till personalen bestående av teckningsoptioner på upp till 667 000 nya aktier till en teckningskurs av 5,95 kr per aktie under teckningsperioden 22 augusti 2013 till 31 december 2019. Teckning får ske löpande under teckningsperioden till dessa villkor förutsatt uppfyllda anställningsrelaterade villkor i teckningsoptionsbeviset.

Handel med optionerna TO1 som utgavs i samband med noteringen av bolagets aktier på First North vid Nasdaq Stockholm avslutades i februari 2017. Totalt tecknades 11 931 743 aktier i Minesto, motsvarande 75 169 981 kr i teckningslikvid.

Handel med optionerna TO 2 som emitterads i samband med företrädesemission av units februari 2018 avslutades i februari 2019. Totalt tecknades  6 336 031 aktier i Minesto, motsvarande 44 352 217 i teckningslikvid.

Under 2015 registrerades 11 441 784 teckningsoptioner, varav 1 813 928 (P01) löpte ut i september 2017. Optionerna har initialt tecknats av bolagets dotterbolag Minesto Warrants One AB. Avsikten är att 6 000 000 av dessa skall vidare överlåtas till InnoEnergy och motsvaras av investeringar från dem om 3,54 MEUR under 2015–2018. Resterande optioner är fördelade på personaloptionsprogrammen PO2 och PO3 om 1 813 928 optioner vardera. Teckningsoptionerna i PO3 förvärvades av personal i Minesto i februari 2018. Teckningsoptionerna i PO2 medför en rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs som uppgår till motsvarande en genomsnittlig marknadskurs i september 2016 x 1,35 kr, per aktie, under perioden 2018-07-01—2018-09-30. Teckningsoptionerna i PO3 medför en rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs som uppgår till motsvarande en genomsnittlig marknadskurs i september 2017 x 1,35 kr, per aktie, under perioden 2019-07-01—2019-09-30. 

InnoEnergy utökade under 2016 sin investering i Minesto med 1 miljon euro under befintligt finansieringsavtal med InnoEnergy från september 2015. Med anledning av detta fattade styrelsen i Minesto AB i juni 2016 beslut, genom mandat från senaste bolagsstämman i september 2015, om en riktad nyemission av teckningsoptioner med rätt för InnoEnergy att teckna aktier i Minesto AB. Emissionen omfattar maximalt 1 650 000 teckningsoptioner vilka tilldelas efter utbetalning av berättigade kostnadsersättningar. Tilldelning utgår från teckningskurs i nyemissionen i november 2015 om 5,60 kr med en 10% ökning varje kalenderår fram till år 2018 beroende på när utbetalning från InnoEnergy till Minesto sker. Priset per aktie är därefter 0,05 kr vid nyteckning som kan ske periodvis mellan den 15 juli 2018 och 15 augusti 2020. Optionerna tecknas initialt av bolagets dotterbolag Minesto Warrants One AB.

First North Growth Market 

First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika nordiska börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North Growth Market regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North Griwth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North Growth Market.

Certified Adviser

G&W Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Minesto.

G&W Fondkommission
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm
Tel: 08-503 000 50
ca@gwkapital.se
www.gwkapital.se