Aktien

Minesto är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i elektronisk form hos, och dess aktiebok förs av Euroclear Sweden AB, Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm. 

Bolagets aktier är listad på First North vid Nasdaq Stockholm sedan den 9 november 2015. Klicka här för att se aktuell aktiekurs.

Aktieslag

Samtliga aktier är av samma aktieslag och har en röst vardera och äger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst, utan särskilda begränsningar. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar.

Det föreligger inga begränsningar i aktiens överlåtbarhet. Bolagets aktie är ej heller föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets aktier har ej varit föremål för offentligt uppköpserbjudande under innevarande eller föregående räkenskapsår.

Aktiekapitalet

Antalet utestående aktier i Minesto uppgår till 73 940 170 aktier, med ett kvotvärde om 0,05 kr per aktie. Aktiekapitalet uppgår till 3 697 008,50 kr.

Handelsinformation

Aktien

ISIN-kod: SE0007578141

LEI-kod: 529900U9GE0JYU3PUP93

Kortnamn: MINEST

Endast ett aktieslag finns.

Utdelningspolicy

I svenska bolag måste utdelningen föreslås av Styrelsen och beslutas av bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen.

I övervägandet om förslag till utdelning för framtiden kommer Styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och andra väsentliga faktorer.

Minesto befinner sig i en snabb utveckling och expansion och ingen utdelning har därför någonsin betalats ut. För närvarande har Styrelsen för avsikt att fortsätta låta Bolaget balansera eventuella vinstmedel för att finansiera tillväxt och drift av verksamheten och förutser följaktligen inte att några kontanta utdelningar betalas inom en överskådlig framtid.

Ägarstruktur

Varje aktie i Minesto medför en (1) röst vid bolagsstämman. Ett aktieägaravtal är upprättat mellan de nuvarande ägarna som upphör vid Bolagets notering. Därefter existerar det, såvitt Styrelsen känner till, inga aktieägaravtal eller motsvarande avtal mellan existerande eller blivande aktieägare i Bolaget i syfte att skapa gemensamt inflytande över Bolaget.

Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology.

Största ägarna per 31 december 2017

NamnÄgarandel i procent
BGA Invest AB35
Midroc New Technology AB25
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension4
Verdane Capital Fund VI2
Nordnet Pensionsförsäkring AB2
Stiftelsen Chalmers Tekniska1
Hexiron AB1
JRS Asset Management AB1
Carl Richard Göransson1
Sune Törnquist AB1

Optionsprogram 

Sedan år 2013 finns ett optionsprogram till personalen bestående av teckningsoptioner på upp till 667 000 nya aktier till en teckningskurs av 5,95 kr per aktie under teckningsperioden 22 augusti 2013 till 31 december 2019. Teckning får ske löpande under teckningsperioden till dessa villkor förutsatt uppfyllda anställningsrelaterade villkor i teckningsoptionsbeviset.

I samband med noteringen av bolagets aktier på First North vid Nasdaq Stockholm genomfördes en nyemission av aktier och teckningsoptioner (TO1). Totalt antal utestående teckningsoptioner i TO1 var 26 302 587 och dessa var listade för handel 25 november 2015–24 februari 2017. Villkoren för dessa var att två TO1 gav rätt att teckna en nyemitterad aktie i bolaget till kursen 6,30 kr under februari 2017. Totalt tecknades 11 931 743 nya aktier med stöd av teckningsoptionerna, vilket innebar en teckningsgrad på 90,7 procent och en sammanlagt teckningslikvid om 75 169 981 kr. 

Under år 2015 registrerades ytterligare 11 441 784 teckningsoptioner. Optionerna tecknades initialt av bolagets nybildade dotterbolag Minesto Warrants One AB, som förvärvades enbart för detta ändamål. Avsikten är att 6 000 000 av dessa skall vidareöverlåtas till InnoEnergy och motsvaras av investeringar från dem om 3,54 MEUR under 2015-2018. Avsikten för resterande del av optionerna (PO1–PO3 om 1 813 928 optioner vardera) är att de skall vidareöverlåtas till ledande befattningshavare och personal i bolaget. Av PO1 har 1 461 992 aktier tilldelats redan under 2015 vilket genererat en ökning av bolagets egna kapital om 0,11 kr per option, total alltså 160 819 kr. Teckningsoptionerna i  PO1 medför en rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs som uppgår till 8,50 kr per aktie under perioden 2017-07-01–2017-09-30. Teckningsoptionerna i PO2 medför en rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs som uppgår till motsvarande en genomsnittlig marknadskurs i september 2016 x 1,35, per aktie, under perioden 2018-07-01–2018-09-30. Teckningsoptionerna i PO3 medför en rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs som uppgår till motsvarande en genomsnittlig marknadskurs i september 2017 x 1,35, per aktie, under perioden 2019-07-01–2019-09-30.

InnoEnergy utökade under 2016 sin investering i Minesto med 1 miljon euro under befintligt finansieringsavtal med InnoEnergy från september 2015. Med anledning av detta fattade styrelsen i Minesto AB i juni 2016 beslut, genom mandat från senaste bolagsstämman i september 2015, om en riktad nyemission av teckningsoptioner med rätt för InnoEnergy att teckna aktier i Minesto AB. Emissionen omfattar maximalt 1 650 000 teckningsoptioner vilka tilldelas efter utbetalning av berättigade kostnadsersättningar. Tilldelning utgår från teckningskurs i nyemissionen i november 2015 om 5,60 kr med en 10% ökning varje kalenderår fram till år 2018 beroende på när utbetalning från InnoEnergy till Minesto sker. Priset per aktie är därefter 0,05 kr vid nyteckning som kan ske först 15 juni 2018. Optionerna tecknas initialt av bolagets dotterbolag Minesto Warrants One AB.

First North vid Nasdaq Stockholm

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika nordiska börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Certified Adviser

G&W Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Minesto.

G&W Fondkommission
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm
Tel: 08-503 000 50
www.gwkapital.se