Företrädesemission 2018

Den den 24 januari 2018 beslutade extra bolagsstämma i Minesto AB om en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (Units) (”Emissionen”). Totalt tecknades 6 474 985 units motsvarande cirka 72,5 MSEK. 

Företrädesemissionen syftade till att:

  • Säkerställa ett framgångsrikt genomförande av första installationen och demonstration av Deep Green i Holyhead Deep.

  • Stärka och bredda Minestos kommersiella förmåga för att säkerställa snabbaste väg mot ett kommersiellt genombrott.

Totalt tecknades 6 474 985 units motsvarande cirka 72,5 MSEK, varav cirka 13,5 MSEK tilldelades emissionsgaranterna. En unit bestod av fyra aktier och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2. Minesto tillfördes genom företrädesemissionen 61,2 Mkr efter emissionskostnader. Läs mer om utfallet av företrädesemissionen här.

Publicerade dokument