Företrädesemission 2018

Nya rutiner för teckning av Units hos bank och förvaltare

I föreliggande Företrädesemission erbjuds Units, som består av aktier och teckningsoptioner. Enligt det nya MIFID II-direktivet är förvaltare och banker skyldiga att upprätta rutiner för att säkerställa att deras kunder har kunskap om s.k. komplicerade finansiella instrument första gången de handlar med sådana instrument. Warranter och derivat är sådana komplicerade instrument och Units anses tillhöra den senare kategorin. Utöver detta behöver alla investerare ha en global identifieringskod för att genomföra en värdepapperstransaktion. Kontrollera därför med din bank eller förvaltare hur deras rutiner ser ut för teckning av Units.

Den den 24 januari 2018 beslutade extra bolagsstämma i Minesto AB om en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (Units) (”Emissionen”). Vid full teckning tillförs Minesto initialt cirka 103,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs bolaget ytterligare cirka 64,7 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden upp till totalt 70 procent av den delen av Emissionen som omfattar utgivande av aktier.

Företrädesemissionen syftar till att

 • Säkerställa ett framgångsrikt genomförande av första installationen och demonstration av Deep Green i Holyhead Deep.
 • Stärka och bredda Minestos kommersiella förmåga för att säkerställa snabbaste väg mot ett kommersiellt genombrott.

Prospekt och anmälningssedlar

Villkor i sammandrag

 • Aktieägare i Minesto har företrädesrätt att teckna 1 Unit, bestående av 4 nya aktier samt en 1 vederlagsfri teckningsoption av TO2, för varje 8 befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen den 26 januari 2018.
 • Teckningsperioden löper från och med den 30 januari 2018 till och med den 16 februari 2018.
 • Teckningskursen per Unit är 11,20 kronor, vilket motsvarar 2,80 kronor per aktie.
 • Teckningsoptionen ger rätt att teckna en aktie för 7 kronor under perioden från och med den 1 februari 2019 till och med 28 februari 2019.
 • Bolaget tillförs högst cirka 103,5 miljoner kronor före emissionskostnader vid full teckning av Emissionen samt ytterligare cirka 64,7 miljoner kronor om teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut.

Mer information om Emissionen finns under Publicerade dokument nedan. 

Räkneexempel

Enkelt uttryckt har en aktieägare i Minesto möjlighet att teckna hälften så många nya aktier som sitt befintliga aktieinnehav den 26 januari 2018. Gör man detta erhålls för var åttonde befintlig aktie dessutom en teckningsoption.

Till exempel:

 • Ditt aktieinnehav i Minesto uppgår på avstämningsdagen den 26 januari 2018 till 1 000 aktier. Du har då möjlighet att med företrädesrätt teckna upp till 500 nya aktier till en kurs motsvarande 2,80 kr per aktie (1 000 befintliga aktier = 125 Units á 11,20 kr = 500 nya aktier á 2,80 kr) under perioden 30 januari–16 februari 2018.

 • För varje Unit erhåller du dessutom 1 vederlagsfri teckningsoption.

 • Detta innebär att om du har 1 000 befintliga aktier i Minesto och väljer att utnyttja samtliga dina uniträtter erhåller du

  • 500 nya aktier

  • 125 teckningsoptioner

 • För varje teckningsoption har du sedan rätt att teckna 1 ny aktie i Minesto under februari 2019 till en kurs om 7,00 kr per aktie. 

Tidplan

Observera att styrelsen i Minesto har beslutat att förlänga teckningsperioden till och med den 16 februari. Läs mer här.

26 jan Avstämningsdag för tilldelning av uniträtter

30 jan–16 feb Teckningsperiod (teckning genom betalning)

31 jan–14 feb Handel i uniträtter på Nasdaq First North

31 jan Handel i betalda tecknade units startar, pågår till Emissionen är registrerad hos Bolagsverket

Publicerade dokument