Företrädesemission 2019

Minesto genomförde i december 2019 en företrädeemission av units om cirka 86 miljoner kronor. Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 107 miljoner kronor, motsvarande en överteckning på cirka 25 procent. Minesto tillförs genom företrädesemissionen cirka 86 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

”Vi är mycket nöjda med utfallet i företrädesemissionen och tacksamma för det stöd vi fått från befintliga och nya aktieägare. Tillsammans med den riktade emissionen i oktober har vi säkrat finansiella resurser för att både leverera våra nuvarande projekt samt ge oss möjligheten att initiera fler kundsamarbeten och installationsprojekt – allt i syftet att driva på kommersialiseringen av vår unika energiteknik”, säger Martin Edlund, VD för Minesto.

Företrädesemissionen av units om cirka 86 miljoner kronor tecknades till cirka 96 procent med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar för teckning utan stöd av teckningsrätter inkommit motsvarande cirka 29 procent av företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades således till cirka 125 procent.

Totalt kommer 6 085 226 aktier samt 6 085 226 teckningsoptioner TO3 att emitteras genom företrädesemissionen. Därutöver kommer ytterligare 4 249 290 teckningsoptioner TO3 från den riktade emissionen som Minesto genomförde den 28 oktober 2019 att emitteras, vilket gör att det totala antalet teckningsoptioner som kommer att emitteras uppgår till 10 334 516.

Nya aktier och teckningsoptioner som tecknats med eller utan stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 13 januari 2020. Sista dagen för handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) beräknas vara den 10 januari 2020. BTA handlas utan rätt att erhålla teckningsoptioner (TO3).

Nya aktier och teckningsoptioner som tecknats med eller utan stöd av teckningsrätter beräknas börja handlas på Nasdaq First North Growth Market omkring den 16 januari 2020. Handel med teckningsoptioner från den riktade emissionen beräknas börja samma dag.

Tidplan

4 december 2019 – 10 januari 2020: Handel med betald tecknad aktie (BTA). BTA handlas utan rätt att erhålla teckningsoptioner (TO3).

Omkring 13 januari 2020: Omvandling av BTA till aktier.

Omkring 16 januari 2020: Första dag för handel av nya aktier och teckningsoptioner som tecknats med eller utan stöd av teckningsrätter.

Företrädesemissionen i korthet:

  • En (1) innehavd aktie gav rätt till en (1) teckningsrätt och sexton (16) teckningsrätter gav rätt att teckna en (1) unit.
  • En (1) unit innehöll en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen var 14,12 kronor per unit.
  • Teckningsperiod var 4 december 2019 till och med den 18 december 2019.
  • Handel med betald tecknad aktie (BTA) äger rum 4 december 2019 och till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen och BTA omvandlats till aktier. BTA handlas utan rätt att erhålla teckningsoptioner (TO3).
  • Teckningsperioden för teckningsoptionen som ingår i en unit löper ut den 30 april 2021. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. För information kring teckningskurs, se ”Villkor Teckningsoptioner TO3” nedan.
  • För fullständiga villkor, se Minestos prospekt avseende Företrädesemissionen via länk nedan.