Företrädesemission 2019

Minesto genomförde i december 2019 en företrädeemission av units om cirka 86 miljoner kronor. Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 107 miljoner kronor, motsvarande en överteckning på cirka 25 procent. Minesto tillfördes genom företrädesemissionen cirka 86 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

”Vi är mycket nöjda med utfallet i företrädesemissionen och tacksamma för det stöd vi fått från befintliga och nya aktieägare. Tillsammans med den riktade emissionen i oktober har vi säkrat finansiella resurser för att både leverera våra nuvarande projekt samt ge oss möjligheten att initiera fler kundsamarbeten och installationsprojekt – allt i syftet att driva på kommersialiseringen av vår unika energiteknik”, säger Martin Edlund, VD för Minesto.

Företrädesemissionen av units om cirka 86 miljoner kronor tecknades till cirka 96 procent med stöd av teckningsrätter. Därtill inkom anmälningar för teckning utan stöd av teckningsrätter motsvarande cirka 29 procent av företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades således till cirka 125 procent.

Totalt emitterades 6 085 226 aktier samt 6 085 226 teckningsoptioner TO3 genom företrädesemissionen. Därutöver emitterades ytterligare 4 249 290 teckningsoptioner TO3 från den riktade emissionen som Minesto genomförde den 28 oktober 2019, vilket innebär att det totala antalet teckningsoptioner som emitterades uppgick till 10 334 516.

Företrädesemissionen i korthet:

  • En (1) innehavd aktie gav rätt till en (1) teckningsrätt och sexton (16) teckningsrätter gav rätt att teckna en (1) unit.
  • En (1) unit innehöll en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen var 14,12 kronor per unit.
  • Teckningsperiod var 4 december 2019 till och med den 18 december 2019.
  • Handel med betald tecknad aktie (BTA) äger rum 4 december 2019 och till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen och BTA omvandlats till aktier. BTA handlas utan rätt att erhålla teckningsoptioner (TO3).
  • Teckningsperioden för teckningsoptionen som ingår i en unit löper ut den 30 april 2021. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. För information kring teckningskurs, se ”Villkor Teckningsoptioner TO3” nedan.
  • För fullständiga villkor, se Minestos prospekt avseende Företrädesemissionen via länk nedan.