Bolagsstämmor

 

Årsstämma 2020 – Obs! Nytt datum för stämman är 29 juni

Årsstämma 2020 i Minesto AB kommer att hållas den 29 juni 2020 kl. 15:00 på Dockyard Hotel i Göteborg. Registrering till årsstämman börjar kl. 14:30. Sista dag för anmälan och poströstning är 23 juni.

Observera att stämman tidigare var planerad till den 9 juni och att detta alltså är ändrat till den 29 juni. I övrigt har inga förändringar skett i stämmans innehåll eller upplägg.

Till följd av den fortsatta spridningen av coronaviruset är bolagets ambition att hålla stämman så kort och effektiv som möjligt, utan att inkräkta på aktieägarnas rättigheter. Med anledning av detta förändras arrangemanget vid årsstämman på följande sätt: 

  • Bolagets VD kommer inte att hålla något anförande utan istället kommer en förinspelad presentation finnas tillgänglig på bolagets hemsida dagen för stämman.
  • Frågorna på stämman kommer att koncentreras till ärenden på dagordningen och andra upplysningar som deltagarna har rätt att erhålla enligt lag.
  • Ingen förtäring av mat eller dryck kommer att erbjudas i anslutning till stämman.
  • Antalet närvarande icke-aktieägare kommer att minimeras.

Möjlighet till poströstning istället för fysisk närvaro

Bolaget har beslutat att använda sig av de tillfälliga reglerna om poströstning i syfte att möjliggöra för aktieägare att använda sin rösträtt utan att fysiskt närvara vid stämman.

Aktieägare som uppvisar minsta sjukdomssymtom, har närstående som är sjuka eller tillhör en riskgrupp uppmanas att noga överväga möjligheten att inte närvara personligen utan istället använda sig av möjligheten att poströsta. Formulär för poströstning finns tillgängligt nedan.

Bolaget följer noggrant utvecklingen relaterad till spridningen av coronaviruset och utesluter inte att ytterligare åtgärder kan komma att behöva vidtas om det skulle bedömas nödvändigt.

Anmälan, dagordning och beslutspunkter

För information om anmälan, ärenden på stämman samt stämmans beslutspunkter, vänligen se kallelsen till årsstämman nedan.

 

Årsstämma 2019

Årsstämma 2019 i Minesto AB hölls i Göteborg den 4 juni 2019. Totalt var 40 627 117 aktier och röster representerade på stämman, motsvarande 38 procent av det totala antalet aktier och röster i Minesto AB. 

Se nedan dokument för mer information kring stämman och dess beslutspunkter.

 

Årsstämma 2018

Årsstämma 2018 i Minesto AB hölls i Göteborg den 5 juni 2018. Totalt 49 162 832 aktier och röster var närvarande vid stämman, motsvarande 49 procent av det totala antalet aktier och röster i Minesto AB.

Se dokumenten nedan för mer information från årsstämman 2018.

 

Extra bolagsstämma 2018

Minesto AB höll den 24 januari 2018 extra bolagsstämma i Göteborg. De huvudsakliga besluten av stämman var antagande av ny bolagsordning samt beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner. 

Se dokumenten nedan för mer information från extra bolagsstämma 2018.

 

Årstämma 2017

Årsstämma 2017 hölls i Göteborg den 8 juni 2017. Totalt 18 847 755 aktier och röster var närvarande vid stämman, motsvarande 25 procent av det totala antalet aktier och röster i Minesto AB.

Se dokumenten nedan för mer information från årsstämman 2017.

 

Årsstämma 2016

Årsstämman 2016 hölls i Göteborg den 15 juni 2016. Totalt 16 139 495 aktier och röster var närvarande vid stämman, vilket motsvarar 26 procent av det totala antalet aktier och röster i Minesto AB.

Se dokumenten nedan för mer information från årsstämman 2016.

 

Extra bolagsstämma 2015

Extra bolagsstämma ägde rum fredagen den 4 september 2015.