Teckningsoptioner TO 2

I samband med företrädesemissionen av units i februari 2018 emitterades teckningsoptioner av serie TO 2. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Minesto AB till en teckningskurs om 7,00 kronor per aktie. Teckningsperiod är 11 januari–8 februari 2019.

TO 2 handlas på First North Stockholm under kortnamnet MINEST TO 2 och med ISIN-nummer SE0010832329.

Totalt antal utestående teckningsoptioner av serie TO 2 är 6 474 985.