Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2015

Financial Reports

31 mars 2016

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Investering om 13 miljoner Euro beviljades från de europeiska regionala utvecklingsfonderna via Welsh European Funding Office (WEFO).
Etablering av brittiskt huvudkontor i Anglesey, Wales.
Investering om 3,5 miljoner Euro beviljades från KIC InnoEnergy.
Övertecknad nyemission med framgångsrik efterföljande listning av Minesto-aktien på First North vid Nasdaq Stockholm.
Inledande av ett strategiskt tekniksamarbete med den tyska turbintillverkaren Schottel Hydro.
Investering om 5,1 miljoner Euro beviljades, tillsammans med åtta partners, i projektet PowerKite som finansieras av EU Horizon 2020.

Efter räkenskapsårets utgång

I februari 2016 lämnade Anders Jansson sin anställning som VD och ersattes av Martin Edlund.

Koncernen i sammandrag januari-december 2015

Intäkterna uppgår till 15 258 Tkr (12 439 Tkr) och utgörs i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning med 15 108 Tkr (11 575 Tkr).
Resultat efter finansiella poster redovisas med -19 764 Tkr (-11 784 Tkr). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till utvecklingskostnader, inkluderande bland annat personalkostnader och inhyrda konsulter.
Resultat per aktie uppgår till -0,42 kr (-0,50 kr). Motsvarande resultat per aktier efter hänsyn tagen till utspädning av befintliga teckningsoptioner uppgår till -0,25 kr (-0,48 kr).
Vid årets utgång uppgår de aktiverade utvecklingskostnaderna till 107 678 Tkr (71 753 Tkr).
Under året har bidrag mottagits om 1 380 Tkr (8 472 Tkr), varav 1 268 Tkr (7 581 Tkr) har reducerat anskaffningsvärdet av de aktiverade utvecklingskostnaderna.
Kassaflödet, inklusive tillförda medel från nyemissioner, uppgick till 80 332 Tkr (-1 069 Tkr).
Det egna kapitalet uppgick på balansdagen till 198 216 Tkr (80 623 Tkr).

Bokslutskommunikén finns tillgänglig för nedladdning på www.minesto.com

Rapporten i sin helhet bifogas.

2016-03-31

För mer information, kontakta Dr Martin Edlund, CEO Minesto ABTel., +46 705 79 43 20martin.edlund@minesto.com

Bilder på Minestos ledningsgrupp och Deep Green finns att ladda ned från Minestos webbplats.Följ Minesto på Twitter: @MinestoAB

Följande dokument finns att hämta från beQuotedMinesto_Pressrelease_2016-03-31.pdfMinesto_Bokslutskommunike_2015.pdf

Om Minesto Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala fotavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda beprövade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar marin energi från relativt långsamma vattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner EUR från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Minestos Certified Advisor är G&W Fondkommision.

Läs mer på www.minesto.com