Bokslutskommuniké 1 januari–31 december 2017

Financial Reports

29 mars 2018

Väsentliga händelser oktober–december 2017

Ny energikostnadsanalys visar betydligt lägre kostnadsnivåer jämfört med tidigare uppskattningar.
Offentliggörande av företrädesemission av units.

Efter räkenskapsårets utgång

Vidareutveckling av produktutbudet och breddad marknadsbearbetning.
Dotterbolag i Taiwan grundat och lokal personal rekryterad.
Extra bolagsstämma med anledning av företrädesemission.
Fundament för första installation i Wales levererat.
Teckningsoptioner förvärvade av ledande befattningshavare och övrig personal.
Företrädesemission av units avslutad i februari 2018; total emissionslikvid 72,5 Mkr före emissionskostnader.

Koncernen i sammandrag

Januari–december 2017

Intäkterna uppgick till 38 535 Tkr (29 307 Tkr) och utgjordes i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning om 33 432 Tkr (27 647 Tkr).
Resultat efter finansiella poster var –10 025 Tkr (–16 533 Tkr). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till affärsutveckling och administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader och inhyrda konsulter.
Resultat per aktie uppgick till –0,11 kr (–0,21 kr). Motsvarande resultat per aktie efter hänsyn tagen till utspädning av befintliga teckningsoptioner uppgick till –0,09 kr (–0,15 kr).
Vid årets utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 166 562 Tkr (113 135 Tkr).
Bidrag har under året upptagits till 57 381 Tkr (56 978 Tkr), varav 52 451 Tkr (55 319 Tkr) har reducerat anskaffningsvärdet av de balanserade utvecklingskostnaderna. Under året har utbetalningar från bidragssystemen skett med 51 463 Tkr (41 417 Tkr), varav 46 019 Tkr (26 310 Tkr) avser godkända yrkanden och resterande del avser förskott.
Kassaflödet uppgick till 1 268 Tkr (–35 251 Tkr).
Det egna kapitalet uppgick på balansdagen till 251 484 Tkr (185 285 Tkr).

Bokslutskommunikén i sin helhet bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på www.minesto.com/investor/rapporter.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson Kommunikationsansvarig, Minesto AB 0705-70 75 08 press@minesto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 mars 2018 kl. 07:30 CET.

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.