Bokslutskommuniké 2018

Financial Reports

28 mars 2019

VD Martin Edlund: ”Vi arbetar för att skapa en portfölj med ett antal projekt med kommersiell potential. I en första marknadsetableringsfas lägger vi grunden för att ta steget in i att utveckla parker byggda på vår Deep Green-teknologi, vilket följs av kommersiell utrullning och uppskalning i försäljningsvolymer av våra produkter.”

Väsentliga händelser oktober–december 2018

Minesto genererar elektricitet för första gången med kraftverk i kommersiell skala.
Driftsättningsprogrammet av bolagets EU-finansierade projekt i Wales slutfört.
Avtal för kundinstallationer inklusive elköpsavtal tecknat med elbolaget SEV på Färöarna.
Europeiska investeraren InnoEnergy investerar ytterligare 1 miljon euro i Minesto.
Minesto går in i formell planeringsfas med walesiska regeringen för nästa steg av offentliga utvecklingsmedel.
Väsentlig utbetalning om cirka 2,3 MEUR från Welsh European Funding Office inom ramen för Minestos publika finansieringskontrakt.

Efter räkenskapsårets utgång

Minesto tillförs 44,4 MSEK genom teckningsoptionsprogram.
Minesto tecknar samförståndsavtal med Antigua och Barbudas regering för resursstudie i östra Karibien.
Ny innovation förlänger Minestos generiska patentskydd och expanderar bolagets marknadspotential.

Koncernen i sammandrag januari–december 2018

Intäkterna uppgår till 38 981 Tkr (38 535 Tkr) och utgörs i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning med 34 549 Tkr (33 432 Tkr).
Resultat efter finansiella poster redovisas med –12 005 Tkr (–10 025 Tkr). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till affärsutveckling och administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader, hyror och tjänster.
Resultat per aktie uppgår till –0,12 kr (–0,11 kr). Motsvarande resultat per aktie efter hänsyn tagen till utspädning av befintliga teckningsoptioner uppgår till –0,10 kr (–0,09 kr).
Vid årets utgång uppgår de aktiverade utvecklingskostnaderna till 232 936 Tkr (166 562 Tkr).
Bidrag har under året upptagits till 71 401 Tkr (57 381 Tkr), varav 66 977 Tkr (52 451 Tkr) har reducerat anskaffningsvärdet av de balanserade utvecklingskostnaderna. Under året har utbetalningar från bidragssystemen skett med 51 015 Tkr (51 463 Tkr), varav 48 789 Tkr (46 019 Tkr) avser godkända yrkanden och resterande del avser förskott.
Kassaflödet uppgick till –44 141 Tkr (1 180 Tkr).
Det egna kapitalet uppgick på balansdagen till 304 224 Tkr (251 484 Tkr).

Bokslutskommunikén finns tillgänglig att ladda ned på www.minesto.com/investor/rapporter.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson Kommunikationsansvarig, Minesto AB 031-774 14 89 press@minesto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 mars 2019 kl. 07:30 CET.

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media.