Delårsrapport 1 januari–30 juni 2016

Financial Reports

26 augusti 2016

Väsentliga händelser april–juni 2016

Teknik och produktutveckling enligt plan.
Förstärkning av resurser inom affärs- och projektutveckling.
Beställning av centrala delsystem såsom turbinprototyp och system för infästning.
Martin Edlund utses till VD och koncernchef för Minesto efter att ha varit tillförordnad VD sedan februari 2016.   
KIC InnoEnergy beslutar att utöka sitt engagemang i Minesto genom att bevilja ytterligare utvecklingsmedel om 1 miljon Euro.
Energimyndigheten beviljar medel till två forskningsprojekt fokuserade på Minestos teknologi.

Koncernen i sammandrag januari–juni 2016

Intäkterna uppgår till 8 824 Tkr (7 146 Tkr) och utgörs i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning med 8 824 Tkr (6 996 Tkr).
Resultat efter finansiella poster redovisas med –15 644 Tkr (–9 818 Tkr). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till personalkostnader och inhyrda konsulter.
Resultat per aktie uppgår till –0,23 kr (–0,23 kr). Motsvarande resultat per aktie efter hänsyn tagen till utspädning av befintliga teckningsoptioner uppgår till –0,16 kr (–0,23 kr).
Vid periodens utgång uppgår de aktiverade utvecklingskostnaderna till 116 353 Tkr (84 465 Tkr).
Under perioden har bidrag godkänts om 9 977 Tkr (884 Tkr), varav 9 977 Tkr (771 Tkr) har reducerat anskaffningsvärdet av de aktiverade utvecklingskostnaderna.
Kassaflödet uppgick till –26 104 Tkr (2 085 Tkr).
Det egna kapitalet uppgick på balansdagen till 184 496 Tkr (74 262 Tkr).

Delårsrapporten är bifogad detta pressmeddelande samt finns tillgänglig för nedladdning på www.minesto.com

För mer information vänligen kontakta

Magnus MatssonKommunikationsansvarig, Minesto AB0705-70 75 08ir@minesto.com 

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda beprövade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar marin energi från relativt långsamma vattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Minestos Certified Advisor är G&W Fondkommission. Läs mer på www.minesto.com

Bilder på Minestos ledningsgrupp och Deep Green finns att ladda ned från Minestos webbplats. Följ Minesto på Twitter: @MinestoAB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 augusti 2016 kl. 08:30 CEST.