Delårsredogörelse 1 januari—30 september 2017

Financial Reports

16 november 2017

VÄSENTLIGA HÄNDELSER JULI—SEPTEMBER

Ny leverantör av fundament utsedd
Installation i Wales framflyttad
Rekryteringar till ledningsgruppen stärker företagets ­kommersiella förmåga

Efter periodens utgång

Ny energikostnadsanalys visar betydligt lägre kostnadsnivåer jämfört med tidigare uppskattningar.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER JULI—SEPTEMBER

Januari–september 2017

Rörelsens intäkter för perioden uppgår till 29 385 Tkr (13 604) och utgörs i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning.
Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till –6 281 Tkr (–24 630). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till driftskostnader, inkluderande bland annat personalkostnader och inhyrda konsulter. Av personalkostnaderna har 25 487 Tkr (13 604) aktiverats såsom arbete för egen räkning.
Vid periodens utgång uppgår de aktiverade utvecklingskostnaderna till 154 319 Tkr (115 156), därtill kommer utgifter för patent om 9 385 Tkr (7 372).
Bidrag har under perioden upptagits till 43 140 Tkr (19 921), varav 39 252 Tkr (19 921) har reducerat anskaffningsvärdet av de balanserade utvecklingskostnaderna. Under perio­den har utbetalningar från bidragssystem skett med 38 087 Tkr (28 070). Även efter godkännande är bidrag utbetalade genom EUs FoU-program såsom H2020 och ERDF öppna för särskild granskning i fem år efter slutrapportering.
Periodens kassaflöde uppgår till 18 673 Tkr (–25 696). De likvida medlen uppgick på balansdagen till 62 124 Tkr (55 551).
Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till 253 845 Tkr (176 140) varav periodens resultat utgjorde –5 620 Tkr (–22 430). Under perioden har, efter avdrag för emissions­kostnader, 73 757 Tkr (0) tillförts bolagets egna kapital genom utnyttjade av teckningsoptioner.

Delårsredogörelsen är bifogad detta pressmeddelande och finns även tillgänglig för nedladdning på www.minesto.com

För mer information, vänligen kontakta

Fredrik AhlströmCFO, Minesto AB031-29 00 60info@minesto.com 

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR) och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 november 2017 kl. 07:30 CEST.