Delårsredogörelse 1 januari–30 september 2018

Financial Reports

15 november 2018

VD Martin Edlund: ”Målsättningen för projektet på Färöarna är i samma storleksordning som Holyhead Deep i Wales, vilket skulle lägga grunden för Minestos kommersialisering. Denna utbyggnad behöver ske med högt tempo för att matcha Färöarnas ambitiösa mål för energiomställning.”

Väsentliga händelser juli–september 2018

Inledande driftsättningstester av Minestos DG500-system i Wales slutförda.
Deep Green-teknologins funktionalitet verifierad i kommersiell skala.

Efter periodens utgång

Minesto genererar elektricitet för första gången med kraftverk i kommersiell skala.
Väsentlig utbetalning om cirka 2,3 MEUR från Welsh European Funding Office inom ramen för Minestos publika finansieringskontrakt.
Driftsättningsprogrammet av bolagets EU-finansierade projekt i Wales slutfört.
Avtal för kundinstallationer inklusive elköpsavtal tecknat med elbolaget SEV på Färöarna.

Koncernen i sammandrag januari–september 2018

Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 27 042 Tkr (29 385 Tkr) och utgjordes i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning.
Nettoomsättningen var 0 Tkr (0 Tkr) och rörelseresultatet –12 912 Tkr (–6 281 Tkr). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till affärsutveckling och administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader och inhyrda konsulter. Av personalkostnaderna har 23 072 Tkr (25 487 Tkr) aktiverats såsom arbete för egen räkning.
Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 228 120 Tkr (154 319 Tkr), därtill kommer utgifter för patent om 10 593 Tkr (9 385 Tkr).
Bidrag har under perioden upptagits till 51 585 Tkr (43 140 Tkr), varav 47 622 Tkr (39 252 Tkr) har reducerat anskaffningsvärdet av de balanserade utvecklingskostnaderna. Under perioden har utbetalningar från bidragssystem skett med 23 941 Tkr (38 087 Tkr).
Periodens kassaflöde uppgick till –36 920 Tkr (18 673 Tkr).
De likvida medlen uppgick på balansdagen till 12 296 Tkr (62 124 Tkr).
Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till 305 798 Tkr (253 845 Tkr) varav periodens resultat utgjorde –9 507 Tkr (–5 620 Tkr). Under perioden har 101 Tkr tillförts bolagets egna kapital genom utnyttjande av personaloptioner.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson Kommunikationsansvarig, Minesto AB 031-774 14 89 press@minesto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 november 2018 kl. 08:00 CET.

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.