Delårsredogörelse 1 januari – 30 september 2019

Press releases

29 november 2019

VD Martin Edlund: ”Den riktade emissionen vi genomförde i slutet av oktober i kombination med den förestående företrädesemissionen utgör ett komplett finansieringsupplägg för Minesto och skapar rätt förutsättningar för att få ut produkter, utveckla projektportföljen och driva den kommersiella utrullningen.”  

Väsentliga händelser juli–september 2019

Återupptagna havstester i bolagets projekt i Wales.
EIT InnoEnergy blir tredje största ägare i Minesto genom utnyttjande av 7 121 561 sedan tidigare förvärvade teckningsoptioner.
Minestos ledande befattningshavare i Sverige förvärvar sammanlagt 280 000 teckningsoptioner inom ramen för personaloptionsprogrammet PO4.
Styrelsen i Minesto beslutar att erbjuda 1 965 000 teckningsoptioner till Minestos personal inom ramen för optionsprogrammet PO5.

Efter periodens utgång

Minesto beviljas EU-finansiering för etableringsprojekt i Frankrike.
Minesto genomför riktad emission av units om 60 miljoner kronor samt annonserar efterföljande företrädesemission.

Koncernen i sammandrag januari – september 2019

Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 28 503 Tkr (27 042 Tkr) och utgjordes i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning.
Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr) och rörelseresultatet till –15 439 Tkr (–12 912 Tkr). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till affärsutveckling och administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader, hyror och tjänster. Av personalkostnaderna har 25 862 Tkr (23 072 Tkr) aktiverats som arbete för egen räkning.
Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 266 090 Tkr (228 120 Tkr), därtill kommer utgifter för patent om 11 609 Tkr (10 593 Tkr).
Bidrag har under perioden upptagits till 40 204 Tkr (51 585 Tkr), varav 37 635 Tkr (47 622 Tkr) har reducerat anskaffningsvärdet av de balanserade utvecklingskostnaderna. Under perioden har utbetalningar från bidragssystem skett med 59 203 Tkr (23 941 Tkr).
Periodens kassaflöde uppgick till 27 630 Tkr (–35 795 Tkr). De likvida medlen uppgick på balansdagen till 31 092 Tkr (12 296 Tkr).
Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till 348 730 Tkr (305 798 Tkr) fördelat på 114 918 402 aktier (99 840 110 aktier), varav periodens resultat utgjorde –10 967 Tkr (–9 507 Tkr). Under perioden har 55 020 Tkr (101 Tkr) tillförts bolagets egna kapital genom nyttjande av personal- och teckningsoptioner.

Delårsredogörelsen finns tillgänglig att ladda ned på www.minesto.com/investor/rapporter.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson
Kommunikationsansvarig, Minesto AB
031-774 14 89
press@minesto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 november 2019 kl. 07:30 CET.

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media.