Delårsredogörelse 1 januari–30 september 2020

Financial Reports

22 oktober 2020

Minestos VD Martin Edlund: ”Installationsaktiviteterna under sommaren innebar goda framsteg i realiseringen av kostnadseffektiva processer för installation och underhåll av Minestos kraftverk. Vi ser nu fram emot att påvisa den kommersiella bärigheten i vår teknologi och de kundvärden produkten skapar.”

Väsentliga händelser juli–september 2020

I början på juli meddelade Minesto att installationen av sjökabeln i Vestmannasund-projektet på Färöarna, som ansluter Minestos kraftverk till elnätet, inte hade slutförts som planerat på grund av ett tekniskt problem som inträffade under kabelläggningen.
Minesto slutförde i juli installationen av infrastruktur på land och i havet i Vestmannasund-projektet, inklusive åtgärdande av sjökabeln. Minesto installerade också framgångsrikt det första DG100-systemet, men i den inledande driftsfasen inträffade ett mekaniskt fel i kraftverkets förankringssystem vilket förhindrade ytterligare drift av kraftverket.
I augusti slutfördes det sista av teckningsoptionsprogrammen i Minesto AB riktat till den europeiska investeraren EIT InnoEnergy. Totalt har 8 513 595 aktier tecknats av EIT InnoEnergy i Minesto AB genom teckningsoptionsprogrammen.
I början på september meddelade Minesto att företaget planerar fortsatt driftsättning i sitt tidvattenprojekt i Vestmannasund på Färöarna i mitten av oktober. Minesto meddelade samtidigt att företaget har verifierat platsen för den första planerade parkinstallationen av företagets havsenergiteknik på Färöarna.

Koncernen i sammandrag januari–september 2020

Intäkterna för perioden uppgick till 33 078 Tkr (28 503 Tkr) och utgjordes i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning.
Rörelseresultatet uppgick till –9 470 Tkr (–15 439 Tkr). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till affärsutveckling och administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader, hyror och tjänster. Av personalkostnaderna har 30 069 Tkr (25 862 Tkr) aktiverats såsom arbete för egen räkning.
Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 204 486 Tkr (266 090 Tkr), därtill kommer utgifter för patent om 13 091 Tkr (11 609 Tkr).
Bidrag togs under perioden upp till 46 512 Tkr (40 204 Tkr), varav 43 697 Tkr (37 635 Tkr) reducerade anskaffningsvärdet av de balanserade utvecklingskostnaderna. Under perioden skedde utbetalningar från bidragssystemen med 53 682 Tkr (59 203 Tkr), varav 50 097 Tkr (59 203 Tkr) avser godkända yrkanden och resterande del avser förskott.
Periodens kassaflöde uppgick till 65 743 Tkr (27 630 Tkr). De likvida medlen uppgick på balansdagen till 115 398 Tkr (31 092 Tkr).
Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till 412 231 Tkr (348 730 Tkr) fördelat på 128 281 555 aktier (114 918 402 aktier), varav periodens resultat utgjorde –9 404 Tkr (–10 967 Tkr). Under perioden har 108 750 Tkr (55 020 Tkr) tillförts bolagets egna kapital genom nyttjande av personal- och teckningsoptioner.

Delårsredogörelsen finns tillgänglig på Minestos webbplats: https://minesto.com/Q3-2020.

För mer information, vänligen kontakta

Martin Edlund, CEO
+46 31 29 00 60
ir@minesto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 oktober 2020 kl. 07:30 CEST.

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media.

Finansiell information inklusive rapporter, prospekt och bolagsbeskrivningar finns tillgänglig på www.minesto.com/investor.