Delårsredogörelse 1 januari–30 september 2021

Financial Reports

21 oktober 2021

Vd Martin Edlund: ”Utvecklingen av Dragon Class manifesterar såväl teknikens inneboende konkurrenskraft som våra medarbetares förmåga att effektivt förädla produkten med kundvärde i fokus. Det kommer finnas ytterligare tekniska landvinningar att göra framåt, men vi är trygga i att den prestanda, robusthet och funktionalitet som Dragon Class ger oss utgör rätt plattform för kommersiell uppskalning.”

Väsentliga händelser juli–september 2021

Minesto tillkännagav i juli att bolaget genom uppgraderingar och modifieringar av DG100-kraftverket nått ytterligare förbättrad elproduktionsprestanda, samt att nyckelaspekter av testning och elproduktion med DG100-systemet har tredjepartsverifierats av DNV i enlighet med internationella standarder.
Minesto förstärkte bolagets ledning med Elke Rosiers som ny marknadschef, med omfattande erfarenhet från energibranschen och av att göra affärer av ny teknik, för att växla upp arbetet med kommersiell utrullning av Minestos havsenergiteknik.
I september tecknade Minesto en tvåårig förlängning av sitt elköpsavtal med elbolaget SEV för tidvattenanläggningen i Vestmannasund på Färöarna. Vidare meddelade Minesto att en ny analys visar att installationsplatsen i Vestmannasund är lämpad för expansion till en kommersiell produktionsanläggning om 4 MW installerad kapacitet.
Minesto introducerade en ny produktserie kraftverk – Dragon Class – en uppgraderad design av företagets Deep Green-teknik. Med ökad prestanda och minskade tillverkningskostnader kommer Dragon Class att levereras och installeras i Minestos samtliga pågående projekt samt i utbyggnaden av företagets första havsenergiparker.
Energimyndigheten beviljade Minesto ett utvecklingsstöd på 5,8 miljoner kronor. Medlen delfinansierar ett projekt där Minesto ska utveckla och verifiera ett nästa generations förankringssystem i syfte att främja den kommersiella uppskalningen av företagets marina energiteknik.

Koncernen i sammandrag 1 januari–30 september 2021

Intäkterna för perioden uppgick till 31 202 Tkr (33 078 Tkr) och utgjordes i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning.
Rörelseresultatet uppgick till –13 183 Tkr (–9 470 Tkr). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till affärsutveckling och administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader och konsulter. Av personalkostnaderna har 29 105 Tkr (30 069 Tkr) aktiverats såsom arbete för egen räkning.
Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 275 919 Tkr (204 486 Tkr), därtill kommer aktiverade utgifter för patent om 14 077 Tkr (13 091 Tkr).
Bidrag togs under perioden upp till 15 865 Tkr (46 512 Tkr), varav 13 856 Tkr (43 697 Tkr) reducerade anskaffningsvärdet av de balanserade utvecklingskostnaderna. Under perioden genomfördes utbetalningar från bidragssystemen med 14 809 Tkr (53 682 Tkr), varav 14 809 Tkr (50 097 Tkr) avser godkända yrkanden och resterande del avser förskott.
Periodens kassaflöde uppgick till 76 257 Tkr (65 743 Tkr). De likvida medlen uppgick på balansdagen till 181 540 Tkr (115 398 Tkr).
Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till 543 018 Tkr (412 231 Tkr) fördelat på 137 655 143 aktier (128 281 555 aktier), varav periodens resultat utgjorde –9 566 Tkr (–9 404 Tkr). Under perioden har 140 144 Tkr (108 750 Tkr) tillförts bolagets egna kapital genom nyttjande av teckningsoptioner (personal- och teckningsoptioner).

Delårsredogörelsen finns tillgänglig att ladda ned på Minestos webbplats: www.minesto.com/investor/rapporter.

Denna information är sådan som Minesto AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-21 07:00 CET.