Delårsredogörelse 1 januari – 30 september 2022

Financial Reports

20 oktober 2022

Vd Martin Edlund: ”En väsentlig potential för grön elektricitet genom tidvatten och havsströmmar finns i Sydostasien. Vid publicerandet av denna text befinner jag mig på en omfattande mötesturné i Japan, Taiwan, Indonesien och Filipinerna, i syfte att accelerera etableringen på en av våra viktigaste framtida marknader.”

Väsentliga händelser juli-september 2022

I början på september meddelade bolaget att driftsättningen av andra enheten av tidvattenkraftverket Dragon 4 är påbörjad. Driftsättningen gynnas av viktiga erfarenheter av kostnadseffektiva operationer, både på land och till havs. I Vestmanna har Minesto etablerat en flexibel enhet där ett litet team kan montera ihop och sjösätta systemet på ett fåtal timmar.

Under september månad meddelade Minesto att bolaget är utvalt att delta i den svenska näringslivsdelegationen till klimattoppmötet COP27 i Egypten under november. Partnerskapet ger Minesto goda möjligheter att nå ut med information om företagets teknik till världens energiföretag och myndigheter, med ambition om att placera havsenergi på den globala agendan för energiomställning.

Efter periodens utgång

I början på oktober meddelade bolaget att utvecklingen av världens första energipark med tidvattendrakar i Hestfjord, Färöarna, fortlöper enligt plan. Parkens totala planerade kapacitet är cirka 30 MW, och anläggningens årliga elproduktion uppskattas till 84 GWh. Det utvärderingsarbete som gjorts omfattar alla aspekter av platsutveckling, inklusive miljökonsekvensstudier, kabelrutter och nätanslutningspunkter.

Koncernen i sammandrag 1 januari – 30 september 2022

Intäkterna för perioden uppgick till 33 935 Tkr (31 202) och utgjordes i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning.

Rörelseresultatet var –15 822 Tkr (–13 183). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till affärsutveckling och administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader och konsulter. Av personalkostnaderna har 31 715 Tkr (29 105) aktiverats såsom arbete för egen räkning.

Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 354 737 Tkr (275 919), därtill kommer aktiverade utgifter för patent om 14 795 Tkr (14 077) inom de immateriella anläggningstillgångarna om 369 532 Tkr (289 996).

Bidrag togs under perioden upp till 48 913 Tkr (15 865), varav 46 821 Tkr (13 856) reducerade anskaffningsvärdet av de balanserade utvecklingskostnaderna. Under perioden genomfördes utbetalningar från bidragssystemen med 27 146 Tkr (14 809), varav hela beloppet (14 809) avser godkända yrkanden.

Periodens kassaflöde uppgick till –83 218 Tkr (76 257). De likvida medlen uppgick på balansdagen till 67 852 Tkr (181 540).

Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till 525 910 Tkr (543 018) fördelat på 137 655 143 aktier (137 655 143), varav periodens resultat utgjorde –11 868 Tkr (–9 566).

Delårsredogörelsen finns tillgänglig att ladda ned på Minestos webbplats:

www.minesto.com/investor/rapporter

För mer information, vänligen kontakta

Cecilia Sernhage, Kommunikationschef
+46 735 23 71 58
ir@minesto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 oktober 2022 kl. 08:30 CEST.