Delårsredogörelse 1 januari-30 september 2023

Financial Reports

19 oktober 2023

Vd Martin Edlund: ”Minesto har en unik konkurrenskraft när världen ställer om”.

Väsentliga händelser juli-september 2023

I september slutförs tillverkningen av vingen till 1.2 MW-kraftverket Dragon 12 och systemintegration påpörjas i Uddevalla hamn. Slutmontering på kaj möjliggör en effektiv sjötransport direkt till Minestos produktionssite i Vestmannasund, Färöarna.

Även tillverkning och funktionstestning av anslutningssystemet för Dragon 12 slutfördes under perioden. Det unika systemet, som dockas genom en enkel ”klick-lösning” och möjliggör en av de snabbaste i- och upptagningarna inom marin energi, är därmed redo för installation.  

Koncernen i sammandrag 1 januari-30 september 2023

• Intäkterna för perioden uppgick till 34 791 Tkr (33 935) och utgjordes i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning.

• Rörelseresultatet uppgick till -18 735 Tkr (–15 822). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till affärsutveckling samt administration kring teknikutvecklingen. Vilket inkluderar bland annat personalkostnader och konsulter. Av personalkostnaderna har 31 649 Tkr (31 715) aktiverats såsom arbete för egen räkning.

• Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 435 991 Tkr (354 737), därtill kommer aktiverade utgifter för patent om 15 932 Tkr (14 795) inom de immateriella anläggningstillgångarna om 451 924 Tkr (369 532).

 • Bidrag togs under perioden upp till 25 849 Tkr (48 913), varav 23 612 Tkr (46 821) reducerade anskaffningsvärdet av de balanserade utvecklingskostnaderna. Under perioden genomfördes utbetalningar från bidragssystemen med 40 533 Tkr (27 146), varav hela beloppet avser godkända yrkanden.

• Periodens kassaflöde uppgick till 24 724 Tkr (–83 218). De likvida medlen uppgick på balansdagen till 60 078 Tkr (67 852).

•Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till 533 164 Tkr (525 910) fördelat på 160 732 694 aktier (137 655 143), varav periodens resultat utgjorde -16 635 Tkr (–11 868).

Delårsredogörelsen finns tillgänglig att ladda ned på Minestos webbplats:

www.minesto.com/investor/rapporter