Delårsredogörelse 1 januari–31 mars 2017

Financial Reports

18 maj 2017

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Process för att expandera bolagets första kraftverkspark i Wales initierad.
Överenskommelse med Stena Line avseende byggnation och utnyttjande av monteringsanläggning i Holyhead.
Teckningsoptionsprogrammet TO1 avslutat med 91 procents teckningsgrad, innebärande sammanlagt 11 931 743 nya aktier tecknade i Minesto AB, motsvarande 75 169 981 kr i teckningslikvid.

Efter periodens utgång

Erhållet tillstånd för den första installationen av Deep Green i Holyhead Deep, Wales.

KONCERNEN I SAMMANDRAG

Januari–mars 2017

Rörelsens intäkter för kvartalet uppgår till 9 063 Tkr (5 038 Tkr) och utgörs i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning.
Nettoomsättningen uppgår till 0 Tkr (0 Tkr) och rörelseresultatet till –3 304 Tkr (–4 442 Tkr). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till affärsutveckling och administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader och inhyrda konsulter. Av personalkostnaderna har 8 781 Tkr (5 038 Tkr) aktiverats såsom arbete för egen räkning.
Vid periodens utgång uppgår de aktiverade utvecklingskostnaderna till 125 048 Tkr (108 823 Tkr), därtill kommer utgifter för patent om 8 395 Tkr (6 434 Tkr).
Bidrag har under perioden upptagits till 11 405 Tkr (9 974 Tkr), varav 11 123 Tkr (9 974 Tkr) har reducerat anskaffningsvärdet av de balanserade utvecklingskostnaderna. Under perioden har utbetalningar från bidragssystemen skett med 5 463 Tkr (8 405 Tkr), varav 5 323 Tkr (0 Tkr) avser godkända yrkanden och resterande del avser förskott. Även efter godkännande är bidrag utbetalade genom EUs FoU-program såsom H2020 och ERDF öppna för särskild granskning i fem år efter slutrapportering.
Periodens kassaflöde uppgår till 48 019 Tkr (–8 339 Tkr). De likvida medlen uppgick på balansdagen till 93 226 Tkr (72 813 Tkr).
Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till 256 360 Tkr (194 493 Tkr) varav kvartalets resultat utgjorde –3 237 Tkr (–3 728 Tkr). Under perioden har, efter avdrag för emissionskostnader, 73 757 Tkr (0 Tkr) tillförts bolagets egna kapital genom utnyttjande av teckningsoptioner.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus MatssonKommunikationsansvarig, Minesto AB0705-70 75 08press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar marin energi från långsamma vattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR) och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 maj 2017 kl. 07:30 CEST.