Delårsredogörelse 1 januari–31 mars 2019

Financial Reports

8 maj 2019

VD Martin Edlund: ”Under årets första månader har vi med fortsatt hög intensitet bedrivit aktiviteter för att skapa de rätta förutsättningarna för att installera och kommersialisera vår unika havsenergiteknik.”

Väsentliga händelser under perioden

Minesto tillförs 44,4 MSEK genom teckningsoptionsprogram.
Minesto tecknar samförståndsavtal med Antigua och Barbudas regering för resursstudie i östra Karibien.
Ny innovation förlänger Minestos generiska patentskydd och expanderar bolagets marknadspotential.

Koncernen i sammandrag 1 januari–31 mars 2019

Rörelsens intäkter för kvartalet uppgick till 9 105 Tkr (9 554 Tkr) och utgjordes i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning.
Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr) och rörelseresultatet till –4 413 Tkr (–2 156 Tkr). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till affärsutveckling och administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader, hyror och tjänster. Av personalkostnaderna har 8 469 Tkr (7 291 Tkr) aktiverats såsom arbete för egen räkning.
Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 246 811 Tkr (182 512 Tkr), därtill kommer utgifter för patent om 11 195 Tkr (10 075 Tkr).
Bidrag har under perioden upptagits till 1 278 Tkr (13 709 Tkr), varav 642 Tkr (11 446 Tkr) har reducerat anskaffningsvärdet av de balanserade utvecklingskostnaderna. Under perioden har utbetalningar från bidragssystem skett med 11 380 Tkr (0 Tkr).
Periodens kassaflöde uppgick till 34 410 Tkr (21 953 Tkr). De likvida medlen uppgick på balansdagen till 39 201 Tkr (71 552 Tkr).
Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till 344 700 Tkr (314 526 Tkr) fördelat på 106 201 541 aktier (99 840 110 aktier), varav kvartalets resultat utgjorde –2 344 Tkr (–810 Tkr). Under perioden har 42 412 Tkr (61 194 Tkr) efter emissionskostnader tillförts bolagets egna kapital genom teckningsoptioner (nyemission).

Delårsredogörelsen finns tillgänglig att ladda ned på www.minesto.com/investor/rapporter.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson Kommunikationsansvarig, Minesto AB 031-774 14 89 press@minesto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8 maj 2019 kl. 08:00 CET.

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media.