Delårsredogörelse 1 januari–31 mars 2020

Press releases

23 april 2020

VD Martin Edlund: ”Vår nuvarande starka likviditetsposition gör att vi kan fokusera på att skapa industriellt värde och marknadsetableringen av vår unika produkt. Detta går väl i linje med det större perspektivet och makrotrender där vi ser och hör uppmuntrande budskap från EU-ledare och politiker om stödet för den förnybara agendan”.

Väsentliga händelser under perioden

I februari tecknade Minesto ett elköpsavtal med det färöiska elbolaget SEV. Elköpsavtalet omfattar de två planerade installationerna av Minestos marina kraftverk DG100 samt ytterligare 2 MW kapacitet för installationer av kommersiella system för storskalig elproduktion.
I mars meddelade Minesto etableringen av ett färöiskt dotterbolag, Minesto Føroyar ApS, vars verksamhet syftar till att bedriva testning och utveckling av Minestos teknologi på Färöarna. Minesto meddelade samtidigt att den globala utvecklingen kring det nya coronaviruset till och med mitten av mars 2020 inte hade haft någon negativ påverkan på inkommande leveranser av komponenter och delsystem för bolagets installationsprojekt på Färöarna.

Efter periodens utgång

I april meddelande Minesto att bolaget och dess samarbetspartner SEV har beviljats alla nödvändiga tillstånd och samtycken för installation av två DG100-kraftverk i Vestmannasund, Färöarna, där kraftverken ska anslutas till elnätet.

Koncernen i sammandrag januari–mars 2020

Intäkterna för kvartalet uppgick till 11 850 Tkr (9 105 Tkr) och utgjordes i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning.
Rörelseresultatet uppgick till –3 224 Tkr (–4 413 Tkr). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till affärsutveckling  och administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader, hyror och tjänster. Av personalkostnaderna har 10 542 Tkr (8 469 Tkr) aktiverats som arbete för egen räkning.
Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 177 533 Tkr (246 811 Tkr), därtill kommer utgifter för patent om 12 702 Tkr (11 195 Tkr).
Bidrag togs under perioden upp till 16 349 Tkr (1 278 Tkr), varav 15 164 Tkr (642 Tkr) reducerade anskaffningsvärdet av de balanserade utvecklingskostnaderna.
Under perioden skedde utbetalningar från bidragssystem med 27 905 Tkr (11 380 Tkr).
Periodens kassaflöde uppgick till 81 515 Tkr (34 410 Tkr). De likvida medlen uppgick på balansdagen till 135 621 Tkr (39 201 Tkr).
Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till 396 848 Tkr (344 700 Tkr) fördelat på 125 607 304 aktier (106 201 541 aktier), varav kvartalets resultat utgjorde –1 898 Tkr (–2 344 Tkr).

Delårsredogörelsen finns tillgänglig på Minestos webbplats: https://minesto.com/investor/rapporter.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson
Kommunikations- och IR-chef, Minesto AB
031-774 14 89
press@minesto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23 april 2020 kl. 07:30 CEST.

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media.