Delårsredogörelse 1 januari–31 mars 2021

Financial Reports

22 april 2021

VD Martin Edlund: ”De tillfredställande resultaten från verksamheten på Färöarna, både avseende elproduktion och DG100-systemets prestanda i automatisk drift, ger oss rätt förutsättningar och betydande riskreduktion för att driva utvecklingen av större kraftverk och de första kommersiella parkerna i mål.”

Väsentliga händelser januari–mars 2021

I början av mars återupptog Minesto den operativa verksamheten med DG100-kraftverket på Färöarna. Fokus har varit på att optimera elproduktion mot kraftnätet tillsammans med kund, elbolaget SEV, samt att tillhandahålla produktions och flödesdata (från tidvattenströmmen) till DNV för tredjepartsverifiering.
Minesto ingick i mars ett samarbetsavtal (Memorandum of Understanding, MoU) med Schneider Electric, som är en global ledare inom energiomställning och digital transformation. Minesto och Schneider Electric arbetar tillsammans för att skapa havsenergiparker baserade på Minestos teknik. Samarbetet sträcker sig från teknisk systemintegration och projektledning till försäljning och projektfinansiering.
Minesto gjorde betydande framsteg avseende elproduktion till elnätet, med genomsnittlig kraftproduktion i linje med simulerade resultat.

Efter periodens utgång

I april meddelade Minesto att bolagets största ägare BGA Invest och Midroc New Technology har utnyttjat alla sina innehavda teckningsoptioner av serie TO3 i Minesto AB. Genom detta tillförs Minesto en teckningslikvid om cirka 44,7 miljoner kronor, motsvarande cirka 27 procent av det totala TO3-programmet. Även Minesto ABs ledande befattningshavare har utnyttjat alla sina TO3-optioner.
Minesto meddelade i april att bolaget blivit beviljade ett nytt patent avseende en teknisk innovation som har utvecklats och verifierat i projektet på Färöarna. Med det nya patentet stärker Minesto sin redan omfattande patentportfölj och förlänger skyddet av bolagets kärnteknik.

Koncernen i sammandrag januari–mars 2021

Intäkterna för kvartalet uppgick till 10 480 Tkr (11 850 Tkr) och utgjordes i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning.
Rörelseresultatet var –4 584 Tkr (–3 224 Tkr). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till affärsutveckling och administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader, hyror och tjänster. Av personalkostnaderna har 9 862 Tkr (10 542 Tkr) aktiverats såsom arbete för egen räkning.
Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 241 377 Tkr (177 533 Tkr), därtill kommer utgifter för patent om 13 629 Tkr (12 702 Tkr).
Bidrag togs under perioden upp till 4 727 Tkr (16 349 Tkr), varav 4 128 Tkr (15 164 Tkr) reducerade anskaffningsvärdet av de balanserade utvecklingskostnaderna. Under perioden genomfördes utbetalningar från bidragssystemen med 5 810 Tkr (27 905 Tkr).
Periodens kassaflöde uppgick till –18 194 Tkr (81 515 Tkr). De likvida medlen uppgick på balansdagen till 89 638 Tkr (135 621 Tkr).
Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till 411 600 Tkr (396 848 Tkr) fördelat på 128 715 788 aktier (125 607 304 aktier), varav kvartalets resultat utgjorde –2 253 Tkr (–1 898 Tkr).

Delårsredogörelsen finns tillgänglig på Minestos webbplats: www.minesto.com/investor/rapporter.

Denna information är sådan som Minesto AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-22 07:30 CET.