Delårsredogörelse 1 januari-31 mars 2022

Financial Reports

21 april 2022

Vd Martin Edlund: “Med ett starkt förtroende från våra finansiella partners fortsätter vi vårt dedikerade arbete med att demonstrera tidvattenströmmar som en kommersiellt gångbar energikälla.”

Väsentliga händelser januari-mars 2022

I mars meddelade Minesto att bolaget har beslutat att koncentrera den operativa verksamheten med våra nya uppgraderade Dragon Class-kraftverk detta år till Vestmannasund på Färöarna. Inom ramen för det befintliga elköpsavtalet med SEV, bolagets kund och samarbetspartner på Färöarna, är planen att under 2022 först installera två Dragon 4-system och därefter ett Dragon 12-system – Minestos första kraftverk i megawattskala – för nätansluten drift i Vestmannasund.

Efter periodens utgång

I april lanserade Minesto en utbyggnadsplan av parker för tidvattenenergi på Färöarna. Planen innehåller fyra nya verifierade platser med potential att tillgodose 40 procent av landets växande elförbrukning, vilket gör det möjligt för Färöarna att nå sitt politiska mål om 100 procent förnybar energi till 2030. Tillsammans med det lokala elbolaget SEV har Minesto presenterat planen för ett brett spektrum av politiska och lokala samhällsintressenter – inklusive premiärministern och miljö- industri- och handelsministern – och den har mottagits mycket positivt.

Koncernen i sammandrag 1 januari–31 mars 2022

Intäkterna för kvartalet uppgick till 11 117 Tkr (10 480) och utgjordes i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning.

Rörelseresultatet var –4 450 Tkr (–4 584). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till affärsutveckling och administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader och konsulter. Av personalkostnaderna har 10 232 Tkr (9 862) aktiverats såsom arbete för egen räkning.

Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 313 037 Tkr (241 377), därtill kommer utgifter för patent om 14 514 Tkr (13 629) inom de immateriella anläggningstillgångarna 327 551 Tkr (255 006).

Bidrag togs under perioden upp till 18 968 Tkr (4 727), varav 18 230 Tkr (4 128) reducerade anskaffningsvärdet av de balanserade utvecklingskostnaderna. Under perioden genomfördes utbetalningar från bidragssystemen med 6 986 Tkr (5 810).

Periodens kassaflöde uppgick till –27 531 Tkr (–18 194). De likvida medlen uppgick på balansdagen till 123 252 Tkr (89 638).

Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till 534 193 Tkr (411 600) fördelat på 137 655 143 aktier (128 715 788), varav kvartalets resultat utgjorde –3 595 Tkr (–2 253).

Delårsredogörelsen finns tillgänglig att laddda ned på Minestos webbplats:

www.minesto.com/investor/rapporter

För mer information, vänligen kontakta

Cecilia Sernhage, Communications Manager
+46 735 23 71 58
ir@minesto.com

Denna information är sådan som Minesto AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 21 april 2022, 08:30 CEST.