Delårsredogörelse 1 januari-31 mars 2023

Financial Reports

20 april 2023

Vd Martin Edlund: “Behovet av vår tidvattenteknik för att ställa om det globala energisystemet har aldrig varit tydligare och större än nu.

Väsentliga händelser januari-mars 2023

• I januari når bolaget en kommersiell milstolpe, genom en första historisk försäljningsorder av tjänster för tidvattensiteutveckling i Asien. Minesto kontrakteras för att utvärdera en tidvattensite åt ett ledande asiatiskt företag inom offshore-energi för installation av Minestos Dragon Class kraftverk.

• Minesto och det Färöiska elbolaget SEV stärker sitt partnerskap genom ett förnyat och utökat samarbetsavtal avseende tidvattenenergiutbyggnad på Färöarna. Ett viktigt tillägg i det utökade avtalet är exklusivitet i samarbetet avseende utveckling och utbyggnad av tidvattenparken i Hestjford.

• I början på februari inleds ett strategiskt samarbete med en väletablerad projektutvecklare för tidvattenenergi i Filippinerna, Poseidon Renewable Energy Corporation. Parterna tecknar ett samarbetsavtal med avsikt att gemensamt etablera tidvattenenergi med Minestos teknik i Filippinerna.

• I slutet på februari stärker Minesto sin marknadsposition i Asien genom att ingå ett samarbetsavtal med Taiwan Cement Green Energy (TCCGE), för utbyggnad av förnybar energi från tidvatten- och havsströmmar. TCCGE är en pionjär inom förnybar energi i Taiwan.

• Under första kvartalet fortsatte bolaget sitt arbete med tidvattenkraftverken vid sin nätanslutna anläggning i Vestmanna, Färöarna, enligt plan. Tidvattenkraftverket på 100 kW, Dragon 4, levererade i början på året den högsta totala produktionsvolymen under en kontinuerlig driftsmånad, samt ökad maxeffekt.

• Kort därefter kunde kraftverket framgångsrikt installeras på det nyligen adderade andra fundamentet i Vestmannasund, och generera första elektricitet. Som en del av ett pågående projektet tillsammans med Energimyndigheten tillfördes Dragon 4-systemet en förbättrad tether som förväntas öka systemets prestanda ytterligare. För installation av det första Dragon 12 systemet i Vestmanna kontrakterades en borrad och gjuten förankring, en teknik redo för utbyggnad av parker.

• Bolaget offentliggjorde den 2 februari 2023 att styrelsen beslutat om en företrädesemission om upp till cirka 153 MSEK, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Bolagsstämman godkände Företrädesemissionen den 20 februari 2023. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 5,20 kronor per ny aktie.

• Företrädesemissionen tecknades till cirka 57,9 procent av de erbjudna aktierna med och utan stöd av teckningsrätter. Garantiåtaganden motsvarande cirka 20,3 procent av de erbjudna aktierna tillföll emissionsgaranterna. Företrädesemissionen tillförde därmed bolaget cirka 120 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

Koncernen i sammandrag 1 januari-31 mars 2023

• Intäkterna för perioden uppgick till 12 691 Tkr (11 117) och utgjordes i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning.

• Rörelseresultatet var –6 045 Tkr (–4 450). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till affärsutveckling och administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader och konsulter. Av  personalkostnaderna har 10 932 Tkr (10 232) aktiverats såsom arbete för egen räkning.

• Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 392 763 Tkr (313 037), därtill kommer  aktiverade utgifter för patent om 15 383 Tkr (14 514) inom de immateriella anläggningstillgångarna om 408 146 Tkr (327 551).

• Bidrag togs under perioden upp till 7 953 Tkr (18 968), varav 7 056 Tkr (18 230) reducerade anskaffningsvärdet av de balanserade utvecklingskostnaderna. Under perioden genomfördes utbetalningar från  bidragssystemen med 5 929 Tkr (6 986), varav 5 929 (6 986) avser godkända yrkanden.

• Periodens kassaflöde uppgick till 78 391 Tkr (–27 531). De likvida medlen uppgick på balansdagen till 114 016 Tkr (123 252).

• Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till 545 120 Tkr (534 193) fördelat på 160 732 694 aktier (137 655 143), varav periodens resultat utgjorde –5 637 Tkr (–3 595).