Delårsredogörelse 1 januari-31 mars 2024

Financial Reports

25 april 2024

Vd Martin Edlund: ”Minestos första kvartal har varit mycket händelserik och lägger grunden för bolagets väg mot utbyggnad av kommersiella parker. Vi har nu fullt fokus på affärsutveckling för att säkra kommersiell utrullning.”

Väsentliga händelser januari – mars 2024

Minesto använder befintlig sjösättnings- och upptagningsmetod (LARS) för den första tidvattendraken i megawattskala, Dragon 12 (1.2 MW, 25 ton). Metoden som utvecklats och använts för Dragon 4 (100kW, 2,5 ton) är väl fungerande och effektiv för storskaliga kiter baserat på samma småskaliga arbetsbåt.

Svenska Energimyndigheten beviljar Minesto ett utvecklingsstöd på 2,8 miljoner kronor för utveckling och testning av nästa generations förankringssystem. Stödet delfinansierar Minestos projekt att utveckla prestandan för det unika system som förankrar kraftverket i havsbotten.

Den 9 februari når Minesto en historisk milstolpe: tidvattenkraftverket Dragon 12 – med en märkeffekt på 1.2 MW – driftsätts och producerar sin första el till Färöarnas elnät.

Under de två första veckorna av testning är Dragon 12:s funktionalitet verifierad och prestanda på energiproduktion är på tillfredställande nivå och enligt prediktion. Alla operationella nyckelfunktioner har framgångsrikt verifierats i första driftsfasen. Givet systemets stabila beteende, konstaterar Minesto att de tekniska riskerna vid uppskalning markant har reducerats.

Bolaget offentliggjorde den 26 februari 2024 att styrelsen beslutat, villkorat av ett efterföljande godkännande från en extra bolagsstämma, om en Företrädesemission bestående av aktier och teckningsoptioner uppgående till cirka 120,5 MSEK. Vid en extra bolagsstämman den 14 mars godkändes Företrädesemissionen. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 9,0 SEK per unit, motsvarande 3,0 SEK per aktie.

Minesto bjuds in till marknadsutvecklingsprogrammet BAPSEA (Business Acceleration Programme Southeast Asia), vilket stärker bolagets affärsutveckling i regionen. BAPSEA är ett program som drivs av Energimyndigheten i samarbete med Business Sweden.

Bolaget stärker även marknadsaktiviteterna i Australien och Nya Zeeland genom samarbetsavtal med lokal projektutvecklare, Hydrokite Project Development.

Efter periodens utgång

Företrädesemissionen tecknades, med och utan stöd av uniträtter, till cirka 50,9 procent. Garantiåtaganden motsvarande cirka 32,2 procent av Företrädesemissionen tillföll emissionsgaranterna. Företrädesemissionen tillförde därmed bolaget cirka 100,2 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till utnyttjandet av teckningsoptionerna. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO4 förväntas Bolaget att tillföras ytterligare upp till cirka 50,1 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till utnyttjandet av teckningsoptionerna.

Koncernen i sammandrag 1 januari-31 mars 2024

• Intäkterna för perioden uppgick till 6 791 Tkr (12 691) och utgjordes i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning.

• Rörelseresultatet uppgick till -11 794 Tkr (–6 045). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till affärsutveckling samt administration kring teknikutvecklingen. Av periodens personalkostnader har 6 712 Tkr (10 932) aktiverats såsom arbete för egen räkning.

• Vid periodens utgång uppgick de immateriella anläggningstillgångarna till 508 537 Tkr (408 146), varav aktiverade utvecklingskostnader om 492 016 Tkr (392 763) samt aktiverade utgifter för patent om 16 520 Tkr (15 383).

• Bidrag togs under perioden upp till 439 Tkr (7 953), varav 425 Tkr (7 056) reducerade anskaffningsvärdet av de balanserade utvecklingskostnaderna. Under perioden genomfördes utbetalningar från bidragssystemen med 27 511 Tkr (5 929), varav 26 240 Tkr (5 929) avser godkända yrkanden och resterande del avser förskott.

• Periodens kassaflöde uppgick till -1 844 Tkr (78 391). De likvida medlen uppgick på balansdagen till 13 595 Tkr (114 016).

• Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till 511 171 Tkr (545 120) fördelat på 160 732 694 aktier (160 732 694), varav periodens resultat utgjorde -11 574 Tkr (–5 637).

Delårsredogörelsen finns tillgänglig att ladda ned på Minestos webbplats:

www.minesto.com/investor/rapporter