Förändring av antal aktier och aktiekapital i Minesto

Press releases

24 maj 2021

Antal aktier och aktiekapital i Minesto AB har ökat till följd av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3.

Totalt tecknades 10 236 653 nya aktier i Minesto AB med stöd av teckningsoptionerna TO3. Teckning har skett i omgångar under teckningsperioden som löpte från januari 2020 till och med den 30 april 2021.

Efter att de aktier som tecknades i samband med teckningsperiodens utgång nu har registrerats hos Bolagsverket uppgår totalt antal aktier och röster i Minesto AB till 137 655 143, med ett kvotvärde om 0,05 kr per aktie. Aktiekapitalet i Minesto AB uppgår därmed efter genomfört teckningsoptionsprogram till 6 882 757,15 kr.

De aktier som tecknades i samband med teckningsperiodens utgång har levererats till tecknarens konto som interimsaktier. Så snart dessa har växlats till A-aktier kommer de att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. Detta beräknas vara slutfört senast den 25 maj 2021.