Företrädesemission av aktier och teckningsoptioner är registrerad av Bolagsverket

Press releases

20 januari 2020

Minesto AB (publ) (”Minesto” eller ”Bolaget”) genomförde i december 2019 en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units). De nya aktierna och teckningsoptionerna har nu registrerats av Bolagsverket och kommer tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market den 21 januari 2020.

Företrädesemissionen omfattade 6 085 226 units och teckningskursen uppgick till 14,12 SEK per unit. En unit innehöll en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO3. Varje emitterad teckningsoption TO3 berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden fram till och med den 30 april 2021.

De nya aktierna och teckningsoptionerna har nu registrerats av Bolagsverket. Därutöver har sedan tidigare ytterligare 4 249 290 teckningsoptioner av serie TO3 från den riktade emission som Bolaget genomförde den 28 oktober 2019 registrerats. De nyemitterade aktierna och samtliga teckningsoptioner av serie TO3 kommer tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market den 21 januari 2020.

Genom företrädesemissionen har antalet aktier i Bolaget ökat med 6 085 226 och aktiekapitalet i Bolaget har ökat med 304 261,30 SEK. Efter emissionen av aktier uppgår aktiekapitalet till 6 280 322,80 SEK fördelat på 125 606 456 aktier. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 kan antal aktier i Bolaget att ökas med ytterligare 10 334 516 innebärande en tillkommande ökning av aktiekapitalet om 516 725,80 SEK.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson
Kommunikations- och IR-chef, Minesto AB
031-774 14 89
press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media.