Halvårsrapport 1 januari–30 juni 2017

Financial Reports

17 augusti 2017

Väsentliga händelser april–juni 2017

Leverans av flertalet delsystem; montering inledd
Tillstånd för installation i Holyhead Deep erhållet
Byte av leverantör för konstruktion av fundament

Efter periodens utgång

Ny leverantör av fundament utsedd
Installation i Wales framflyttad

Koncernen i sammandrag januari–juni 2017*

Intäkterna uppgår till 18 597 Tkr (12 242 Tkr) och utgörs i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning med 17 577 Tkr (12 243 Tkr).
Resultat efter finansiella poster redovisas med –5 945 Tkr (–9 640 Tkr). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till affärsutveckling och administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader och inhyrda konsulter.
Resultat per aktie uppgår till –0,07 kr (–0,13 kr). Motsvarande resultat per aktie efter hänsyn tagen till utspädning av befintliga teckningsoptioner uppgår till –0,06 kr (–0,09 kr).
Vid periodens utgång uppgår de aktiverade utvecklingskostnaderna till 141 199 Tkr (122 357 Tkr).
Bidrag har under perioden upptagits till 25 861 Tkr, varav 24 843 Tkr har reducerat anskaffningsvärdet av de balanserade utvecklingskostnaderna. Under året har utbetalningar från bidragssystemen skett med 16 698 Tkr varav 12 983 Tkr avser godkända yrkanden och resterande del avser förskott. 
Kassaflödet uppgick till 34 209 Tkr (–25 860 Tkr). Det positiva kassaflödet är i huvudsak hänförligt till teckningslikvid hänförlig till optionsprogrammet T01.
Det egna kapitalet uppgick på balansdagen till 254 405 Tkr (190 500 Tkr).

*Under perioden har, till skillnad mot jämförelseperioden januari–juni 2016, aktiveringsmetoden tillämpats som redovisningsprincip för hela koncernens utvecklingsutgifter. Med anledning av detta har jämförelsetalen för första halvåret 2016 räknats om enligt samma princip vilket resulterat i att 6 003 588 kr som kostnadsförts i delårsrapporten för 2016 nu har aktiverats som utvecklingsarbeten. Av beloppet utgör 3 418 595 aktiverat arbete för egen räkning och resterade del inköp för utveckling.

Halvårsrapporten är bifogad detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på www.minesto.com.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus MatssonKommunikationsansvarig, Minesto AB0705-70 75 08press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar marin energi från långsamma vattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR) och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 augusti 2017 kl. 14:45 CEST.