Halvårsrapport 2019

Press releases

22 augusti 2019

VD Martin Edlund: ”I norra Wales har Minesto-teamet utfört ett framgångsrikt arbete under sommaren med att installera infrastruktur samt kraftverk för testning av ett vidareutvecklat DG500-system. Det är av stort värde att komplettera vår testning av skalmodeller på Nordirland med en storskalig installation i Wales.”

Väsentliga händelser april–juni 2019

Beviljad finansiering om 14,9 miljoner euro i EU-medel för nästa fas i Wales
EU-finansiering om 2,5 miljoner euro beviljad för första kundprojekt på Färöarna
Finansiering om 12,5 miljoner kronor beviljad av Energimyndigheten, för utvecklingen av kraftverket DG100

Efter periodens utgång

Havstestning med system i kommersiell skala inledd i Wales

Koncernen i sammandrag 1 januari–30 juni 2019

Intäkterna uppgick till 18 367 Tkr (18 801 Tkr) och utgjordes i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning med 17 126 Tkr (15 796 Tkr).
Resultat efter finansiella poster var –10 291 Tkr (–5 952 Tkr). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till affärsutveckling och administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader och inhyrda konsulter.
Resultat per aktie uppgick till –0,08 kr (–0,05 kr). Motsvarande resultat per aktie efter hänsyn tagen till utspädning av befintliga teckningsoptioner uppgick till –0,07 kr (–0,05 kr).
Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 252 053 Tkr (212 487 Tkr). Därtill kommer patent om 11 322 Tkr (10 358 Tkr).
Bidrag togs under perioden upp med 18 583 Tkr (38 077 Tkr), varav 17 371 Tkr (35 080 Tkr) har reducerat anskaffnings­värdet av de balanserade utvecklingskostnaderna. Under året har utbetalningar från bidragssystemen skett med 29 840 Tkr (12 947 Tkr), varav 23 790 Tkr (12 947 Tkr) avser godkända yrkanden och resterande del avser förskott.
Kassaflödet uppgick till 27 496 Tkr (–15 006 Tkr).
Det egna kapitalet uppgick på balansdagen till 340 240 Tkr (310 572 Tkr).

Halvårsrapporten finns tillgänglig att ladda ned på www.minesto.com/investor/rapporter.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson
Kommunikationsansvarig, Minesto AB
031-774 14 89
press@minesto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 augusti 2019 kl. 07:30 CEST.

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media.