Kallelse till årsstämma i Minesto AB

Press releases

8 maj 2020

Aktieägarna i Minesto AB, org. nr 556719-4914, kallas härmed till årsstämma den 9 juni 2020 kl. 15:00 på Dockyard Hotel med adress Skeppet Ärans Väg 23 i Göteborg. Registrering till årsstämman börjar kl. 14:30.

Till följd av den fortsatta spridningen av coronaviruset är bolagets ambition att hålla stämman så kort och effektiv som möjligt, utan att inkräkta på aktieägarnas rättigheter. Med anledning av detta förändras arrangemanget vid årsstämman på följande sätt:  

Bolagets VD kommer inte att hålla något anförande utan istället kommer en förinspelad presentation finnas tillgänglig på bolagets hemsida dagen för stämman.
Frågorna på stämman kommer att koncentreras till ärenden på dagordningen och andra upplysningar som deltagarna har rätt att erhålla enligt lag.
Ingen förtäring av mat eller dryck kommer att erbjudas i anslutning till stämman.
Antalet närvarande icke-aktieägare kommer att minimeras.

Möjlighet till poströstning istället för fysisk närvaro

Bolaget har beslutat att använda sig av de tillfälliga reglerna om poströstning som trädde i kraft den 15 april 2020 i syfte att möjliggöra för aktieägare att använda sin rösträtt utan att fysiskt närvara vid stämman.

Aktieägare som uppvisar minsta sjukdomssymtom, har närstående som är sjuka eller tillhör en riskgrupp uppmanas att noga överväga möjligheten att inte närvara personligen utan istället använda sig av möjligheten att poströsta. Formulär för poströstning finns tillgängligt på bolagets hemsida från och med dagen för kallelsens publicering.

Bolaget följer noggrant utvecklingen relaterad till spridningen av coronaviruset och bolaget utesluter inte att ytterligare åtgärder kan komma att behöva vidtas om det skulle bedömas nödvändigt.

Besök bolagets hemsida www.minesto.com/AGM för löpande uppdaterad information kring stämman.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 2 juni 2020,

dels anmäla sitt deltagande per e-post till ir@minesto.com eller per brev under adressen Minesto AB, ”Årsstämma 2020”, Vita Gavelns Väg 6, 426 71 Västra Frölunda, senast den 2 juni 2020.        

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett den 2 juni 2020.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.minesto.com/AGM. Fullmakten i original bör, om möjligt, i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

Stämman öppnas;
Val av ordförande vid stämman;
Upprättande och godkännande av röstlängd;
Val av en eller två justeringspersoner;
Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
Godkännande av dagordning;
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
Beslut om:

fastställande av resultat- och balansräkning för bolaget och koncernen;
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör;

Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer;
Val av styrelse;
Val av revisor;
Beslut om fastställande av principer för valberedningen;
Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler;
Beslut om justeringsbemyndigande;
Stämmans avslutande.

Nomineringskommitté

Beredning av nedan angivna förslag har inför stämman fullgjorts av en nomineringskommitté bestående av representanter för bolagets två största aktieägare Midroc New Technology AB (Göran Linder) och BGA Invest AB (Bengt Adolfsson).

Nomineringskommitténs beslutsförslag

2. Val av ordförande vid årsstämman

Kommittén föreslår att advokat Eric Ehrencrona utses till årsstämmans ordförande.

9. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Kommittén föreslår att sex styrelseledamöter och en styrelsesuppleant utses för tiden intill nästa årsstämma.

10. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Kommittén föreslår att styrelsearvoden per stämmovalda ledamöter fördelar sig enligt följande (samma nivåer som föregående år): styrelsens ordförande fyra prisbasbelopp, ledamot som ej är anställd i bolaget två prisbasbelopp.

Om stämman beslutar enligt kommitténs förslag till styrelsesammansättning blir det totala arvodet tolv prisbasbelopp.

Till styrelsens ersättningsutskott respektive revisionsutskott föreslås att inget arvode ska utgå eftersom dessa utskott består av styrelsen.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

11. Val av styrelse

Kommittén föreslår följande styrelseledamöter: omval av Bengt Adolfsson, Git Sturesjö Adolfsson, Martin Edlund, Göran Linder, Jonas Millqvist och Javier Sanz. Till suppleant föreslås omval av Andreas Gunnarsson.

Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Jonas Millqvist.

12. Val av revisor

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB (EY). EY har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Markus Hellsten fortsättningsvis att vara huvudansvarig revisor.

13. Beslut om fastställande av principer för valberedningen

Det föreslås att bolaget ska ha en valberedning bestående av tre personer. Var och en av bolagets röstmässigt två största aktieägare per den 30 september 2020 ska vardera äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Ingen av dessa två personer som utses ska vara ledamot eller suppleant i bolagets styrelse. Därutöver ska valberedningen bestå av en av styrelsen utsedd styrelseledamot som tillika ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en icke styrelseledamot som ordförande. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ordförande på bolagsstämma samt val av revisorer och revisorsarvoden.

För det fall någon av de två ledamöterna i valberedningen som utsetts av de röstmässigt två största aktieägarna frånträder sitt uppdrag i förtid, ska den aktieägare som utsåg den frånträdande ledamoten äga rätt att utse en ny ledamot. För det fall någon av de röstmässigt två största aktieägarna säljer samtliga, men inte endast en del av, sina aktier i bolaget innan valberedningen fullgjort sina uppgifter, ska istället för sådan aktieägare den röstmässigt tredje störste aktieägaren utse en ny ledamot osv.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. På begäran av valberedningen ska bolaget dock tillhandahålla personella resurser för att underlätta valberedningens arbete, såsom t.ex. sekreterare. Vid behov ska bolaget även svara för andra skäliga kostnader som är nödvändiga för valberedningens arbete.

Styrelsens beslutsförslag

8 b). Dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Föreslås att bolagets till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

14. Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ersättning till ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare i bolaget avses den verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningsgruppen. Ersättningsutskottet, som består av styrelsen med undantag för den verkställande direktören, bereder frågan om fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, och föreslår styrelsen desamma.

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. I syfte att kunna säkerställa att bolaget kan rekrytera och bibehålla kvalificerade arbetstagare i bolagsledningen är grundprincipen att ledande befattningshavare ska erbjudas marknadsmässiga anställningsvillkor och ersättningar.

Lön och övriga förmåner: Ersättningen till ledande befattningshavare ska utgöras av en fast lön och pension. Den fasta lönen omprövas normalt kalenderårsvis. Utöver fast lön kan rörlig lön förekomma under förutsättning att den rörliga delen aldrig överstiger 25 procent av årslönen. Vidare ska bolagsledningen ha rätt till sedvanliga icke-monetära förmåner, såsom tjänstebilar och företagshälsovård. Förutom dessa förmåner kan även andra förmåner erbjudas i enskilda fall.

Pension: Ledande befattningshavare ska erbjudas pensionsvillkor som innefattar en definierad plan för avsättningar med premier baserade på hela grundlönen. Pensionsavsättningarna är individuella och ska vara i relation till grundlönen.

Uppsägningstid och avgångsvederlag: Uppsägningstiden ska vara högst sex månader, om uppsägningen sker på initiativ av bolaget, och högst sex månader, om uppsägningen sker på initiativ av den ledande befattningshavaren. Vid uppsägning från bolagets sida ska avgångsvederlag därutöver kunna utgå med belopp motsvarande högst sex månadslöner.

Incitamentsprogram: Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare ska fattas av bolagsstämman.

Ersättningsutskott: Ersättningsutskottet ska bereda frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. De närmare principerna för lönesättning, pensioner och andra förmåner ska återfinnas i av ersättningsutskottet fastlagd lönepolicy avseende ledande befattningshavare.

Avvikelse i enskilt fall: Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Ersättning till styrelsen

Ersättning till styrelsen beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen. Dock äger styrelsen rätt att i särskilda fall uppdra någon enskild ledamot att utföra konsulttjänster åt bolaget inom deras respektive kompetensområde. Stämmovalda styrelseledamöter ska i dessa fall kunna arvoderas för tjänster som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen. Detta gäller också om arbetet utförs genom ett av styrelseledamoten helägt eller delägt bolag.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen i bolaget föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till högst 13 956 000 nya aktier motsvarande en utspädning om knappt 10 procent.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

16. Beslut om justeringsbemyndigande

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och/eller Euroclear.

Antal aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier respektive röster i bolaget till 125 607 304.

Upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Årsredovisning och övriga handlingar

Årsredovisningen för 2019 har publicerats på www.minesto.se den 26 mars 2020. Den finns tillgänglig på Minestos huvudkontor, Vita Gavelns Väg 6, 426 71 Västra Frölunda och skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Årsredovisningen kommer att läggas fram på stämman. Motsvarande gäller revisionsberättelsen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i maj 2020

Minesto AB

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta

Fredrik Ahlström, CFO
ir@minesto.com

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media.