Kommuniké från Årsstämma 2016 i Minesto

Press releases

16 juni 2016

Minesto AB höll onsdagen den 15 juni 2016 årsstämma på Dockyard Hotel med adress Skeppet Ärans Väg 23 i Göteborg. Ordförande för årsstämman var advokat Eric Ehrencrona. Följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdispositionÅrsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade efter beaktande av årets förlust om 15 512 562 kronor att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel, 195 066 483 kronor, ska överföras i ny räkning.

AnsvarsfrihetÅrsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörer ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Styrelse och revisor samt arvodenÅrsstämman beslutade, i enlighet med huvudägarnas förslag, om omval av styrelseledamöterna Bengt Adolfsson, Martin Edlund, Stefan Karlsson, Göran Linder och Git Sturesjö Adolfsson. Till styrelsens ordförande omvaldes Bengt Adolfsson. Årsstämman beslutade vidare om omval av sittande styrelsesuppleant Andreas Gunnarsson. Styrelsen omfattar således fem styrelseledamöter och en styrelsesuppleant.

Årsstämman valde till revisionsbolag det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som meddelat att till huvudansvarig revisor utse Stefan Kylebäck.

Årsstämman beslutade att ersättning till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska utgå i enlighet med i huvudägarnas i kallelsen angivna förslag samt att styrelseledamot under vissa förutsättningar ska ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet genom eget bolag. Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning.

Aktuellt förslag (intaget i kallelsen) finns tillgängligt på Minesto AB:s webbplats (www.minesto.com).

Beslut om riktlinjer för bestämmande av ersättning till bolagets ledande befattningshavareÅrsstämman godkände huvudägarnas förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Aktuellt förslag (intaget i kallelsen) finns tillgängligt på Minesto AB:s webbplats (www.minesto.com).

ValberedningÅrsstämman beslutade i enlighet med gällande förslag att införa en valberedning som har till uppgift att bereda årsstämman förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelsearvode, styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ordförande på bolagsstämma samt revisor och revisorsarvoden.

Fullständigt förslag finns tillgängliga på Minesto AB:s webbplats (www.minesto.com).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertiblerÅrsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av antal aktier med högst 6 888 888 stycken.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på Minesto AB:s webbplats (www.minesto.com).

2016-06-16

För mer information, vänligen kontaktaDr Martin EdlundVD, Minesto AB

Fredrik AhlströmCFO, Minesto AB

031-29 00 60ir@minesto.com

Följande dokument finns att hämta från beQuotedMinesto_Kommunike_fran_arsstamma.pdf

Om MinestoMinesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala fotavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda beprövade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar marin energi från relativt långsamma vattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner EUR från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Minestos Certified Advisor är G&W Fondkommission. Läs mer på www.minesto.com

Bilder på Minestos ledningsgrupp och Deep Green finns att ladda ned från Minestos webbplats.

Följ Minesto på Twitter: @MinestoAB.