Kommuniké från Årsstämma 2017 i Minesto AB

Press releases

9 juni 2017

Minesto AB höll torsdagen den 8 juni 2017 årsstämma på Dockyard Hotel med adress Skeppet Ärans Väg 23 i Göteborg. Ordförande för årsstämman var advokat Eric Ehrencrona. Följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade efter beaktande av årets förlust om 12 925 347 kronor att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel, 176 683 536 kronor, ska överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Styrelse och revisor samt arvoden

Årsstämman beslutade, i enlighet med i kallelsen infört förslag, om omval av styrelseledamöterna Bengt Adolfsson, Martin Edlund, Stefan Karlsson, Göran Linder och Git Sturesjö Adolfsson. Till styrelsens ordförande omvaldes Bengt Adolfsson. Årsstämman beslutade vidare om omval av sittande styrelsesuppleant Andreas Gunnarsson. Styrelsen omfattar således fem styrelseledamöter och en styrelsesuppleant.

Årsstämman valde till revisionsbolag det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som meddelat att till huvudansvarig revisor utse Markus Hellsten.

Årsstämman beslutade att ersättning till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska utgå i enlighet med det i kallelsen angivna förslaget samt att styrelseledamot under vissa förutsättningar ska ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet genom eget bolag. Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning.

Aktuellt förslag (intaget i kallelsen) finns tillgängligt på Minesto AB:s webbplats.

Beslut om riktlinjer för bestämmande av ersättning till bolagets ledande befattningshavare

Årsstämman godkände det i kallelsen införda förslaget till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Aktuellt förslag (intaget i kallelsen) finns tillgängligt på Minesto AB:s webbplats.

Valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med gällande förslag att bolaget fortsatt ska ha en valberedning bestående av fyra personer, som har till uppgift att bereda årsstämman förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelsearvode, styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ordförande på bolagsstämma samt revisor och revisorsarvoden.

Aktuellt förslag (intaget i kallelsen) finns tillgängligt på Minesto AB:s webbplats.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av antal aktier med högst 20 000 000 stycken.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på Minesto AB:s webbplats.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus MatssonKommunikationsansvarig, Minesto AB0705-70 75 08press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar marin energi från långsamma vattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 9 juni 2017 kl. 08:45 CEST.

Document: Release