Kommuniké från årsstämma 2021 i Minesto AB

Press releases

2 juni 2021

Minesto AB höll onsdagen den 2 juni 2021 årsstämma. I syfte att motverka smittspridningen av det virus som orsakar covid-19 genomfördes stämman enbart med poströstning utan fysiskt deltagande.

Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2020 i enlighet med avgiven årsredovisning.

Årsstämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade samtliga som under 2020 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, om omval av styrelseledamöterna Bengt Adolfsson, Martin Edlund, Göran Linder, Jonas Millqvist och Git Sturesjö Adolfsson. Årsstämman beslutade vidare om omval av styrelsesuppleant Andreas Gunnarsson.    

Jonas Millqvist omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman omvalde, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (EY) till bolagets revisor. Det antecknades att Andreas Mast utsetts av EY till att fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen etc.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen och revisorn ska utgå enligt nomineringskommitténs förslag.

Fastställande av principer för valberedningen

Årsstämman beslutade om principer för valberedningen i enlighet med nomineringskommitténs förslag.

Riktlinjer för bestämmande av ersättning till bolagets ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om antagande av ny bolagsordning

Årsstämman beslutade att anta den av styrelsen föreslagna nya bolagsordningen.

Beslut om prestationsbaserat incitamentsprogram LTI 2021 och beslut om leverans och säkringsåtgärder för LTI 2021

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2021). Stämman beslutade även att godkänna de av styrelsen föreslagna leverans- och säkringsåtgärderna för LTI 2021.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Ovan omnämnda förslag finns tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida: www.minesto.com/AGM.