Kommuniké från årsstämma 2023 i Minesto AB

Press releases

7 juni 2023

Idag, den 7 juni 2023, hölls årsstämma i Minesto AB på Hotel Riverton med adress Stora Badhusgatan 26 i Göteborg. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå.

Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning för bolaget och koncernen

Årsstämman beslutade att fastställa framlagd resultat‐ och balansräkning för bolaget och koncernen.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen och därmed att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade samtliga som under 2022 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Bengt Adolfsson, Martin Edlund, Göran Linder, Jonas Millqvist och Git Sturesjö Adolfsson som ordinarie styrelseledamöter samt att Joel Lybert väljs in som ny ledamot. Till styrelsesuppleant omvaldes Andreas Gunnarsson. Jonas Millqvist omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor omvälja Ernst & Young AB (EY), som meddelat att Andreas Mast fortsatt utsetts av EY till huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvoden ska utgå med fyra prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med två prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter. Prisbasbeloppet för år 2023 ska tillämpas. Beslutades vidare att inget arvode ska utgå till styrelsens ersättnings- respektive revisionsutskott.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Principer för valberedningen

Årsstämman beslutade att anta valberedningens förslag till principer för valberedningen som motsvarande föregående års principer.

Valberedningens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.minesto.com.

Bemyndigande till styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.minesto.com.