Kommuniké från årsstämma i Minesto AB

Press releases

4 juni 2019

Aktieägarna i Minesto AB har den 4 juni 2019 klockan 15.00 hållit årsstämma på Dockyard Hotel med adress Skeppet Ärans Väg 23 i Göteborg. Ordförande vid stämman var advokat Eric Ehrencrona.

Årsstämman fattade följande huvudsakliga beslut:

Årsstämman fastställde bolagets resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2018 i enlighet med avgiven årsredovisning.
Årsstämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018 och att vinstmedel balanseras i ny räkning.
Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
Årsstämman beslutade att genom omval till ordinarie ledamöter utse Bengt Adolfsson, Git Sturesjö Adolfsson, Martin Edlund, Göran Linder, Jonas Millqvist och Javier Sanz samt att omvälja Andreas Gunnarsson som styrelsesuppleant. Bengt Adolfsson utsågs till styrelsens ordförande.
Årsstämman beslutade om omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB (EY). Markus Hellsten har utsetts av EY till att fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor i bolaget.
Årsstämman beslutade om principer för valberedningens sammansättning och arbete i enlighet med nomineringskommitténs förslag.
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsen förslag.
Årsstämman beslutade om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av serie P04, P05 och P06 i enlighet med styrelsens förslag (tre separata beslut).
Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsen förslag.
De fullständiga förslagen till beslut återfinns på bolagets hemsida, www.minesto.com.

Göteborg den 4 juni 2019

Minesto AB Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson Kommunikationsansvarig, Minesto AB 031-774 14 89 press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media.