Kommuniké från årsstämma i Minesto AB

Press releases

29 juni 2020

Aktieägarna i Minesto AB har den 29 juni 2020 klockan 15.00 hållit årsstämma på Dockyard Hotel med adress Skeppet Ärans Väg 23 i Göteborg. Ordförande vid stämman var advokat Eric Ehrencrona.

Årsstämman fattade följande huvudsakliga beslut:

Årsstämman fastställde bolagets resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2019 i enlighet med avgiven årsredovisning.
Årsstämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.
Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
Årsstämman beslutade att genom omval till ordinarie ledamöter utse Bengt Adolfsson, Git Sturesjö Adolfsson, Martin Edlund, Göran Linder, Jonas Millqvist samt att omvälja Andreas Gunnarsson som styrelsesuppleant. Jonas Millqvist utsågs till styrelsens ordförande. Noterades att den tidigare styrelseledamoten Javier Sanz innan stämman meddelat bolaget att han avböjer omval på grund av personliga skäl.
Årsstämman beslutade om omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB (EY). Andreas Mast har utsetts av EY till huvudansvarig revisor i bolaget.
Årsstämman beslutade att fastställa principer för valberedningens sammansättning och arbete i enlighet med nomineringskommitténs förslag.
Årsstämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsen förslag.
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsen förslag.
Fullständiga förslag till beslut återfinns på bolagets hemsida, www.minesto.com/AGM.

 

Göteborg den 29 juni 2020

Styrelsen i Minesto AB

 

För mer information, vänligen kontakta

Martin Edlund, CEO
+46 31 29 00 60
press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media.