Kommuniké från extra bolagsstämma i Minesto AB

Press releases

20 februari 2023

Idag, den 20 februari 2023, hölls en extra bolagsstämma i Minesto AB i MAQS Advokatbyrås lokaler med adress Östra Hamngatan 24 i Göteborg. Till ordförande för stämman valdes advokat Eric Ehrencrona.

Följande huvudsakliga beslut fattades på stämman.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (företrädesemission)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 2 februari 2023 om en företrädesemission av högst 29 497 530 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 474 876,50 kronor.

Ovan omnämnda beslut finns tillgängligt i sin helhet på bolagets hemsida, www.minesto.com