Kommuniké från extra bolagsstämma i Minesto AB

Press releases

14 mars 2024

Idag, den 14 mars 2024, hölls extra bolagsstämma i Minesto AB i MAQS Advokatbyrås lokaler med adress Östra Hamngatan 24 i Göteborg. Till ordförande för stämman valdes advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå.

Följande huvudsakliga beslut fattades på den extra bolagsstämman.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 26 februari 2024 om nyemission av så kallade units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO4 med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.minesto.com.