Minesto ansöker om notering på Nasdaq First North och offentliggör prospekt

Press releases

29 september 2015

Styrelsen i Minesto har beslutat att ansöka om en notering av bolagets aktier på First North vid Nasdaq Stockholm samt att genomföra en nyemission till allmänheten i Sverige på 95 miljoner kronor.

Minestos patenterade kraftverk Deep Green utvinner energi ur tidvatten- och havsströmmar. Bolaget har sen 2006 investerat över 200 miljoner kronor i utvecklingen av den unika och patenterade teknologin för Deep Green. Deep Green har testats under flera år i havet utanför Nordirlands kust och är den enda kända teknik som är effektiv för energiutvinning ur långsamma tidvatten- och havsströmmar. Syftet med emissionen och listningen är att tillföra kapital för att ta bolaget till kommersiell fas.

Långsamma tidvatten- och havsströmmar är betydligt enklare att verka i än snabba strömmar och de ligger ofta nära befintliga elnät. Energi från havsströmmar har flera fördelar jämfört med andra förnyelsebara energikällor, som vind- och solenergi, och kommer att bli en viktig del i den framväxande hållbara energimixen. Energin från Deep Green är förutsägbar och oföränderlig, inget dyrt landområde behövs och kraftverken syns inte eller påverkar miljön på andra sätt. Tack vare unik teknik möjliggör Deep Green elproduktion från en lokalt tillgänglig, outtömlig källa, havet, på ett kostnadseffektivt sätt.

Den globala energiomställningen från fossilt och kärnkraft till förnybara alternativ ökar kraftigt samtidigt som tillgångssäkerhet av energi (security of supply) står högt på den politiska agendan. Detta har medfört att allt fler investerare så som exempelvis Rockefeller Brothers Fund, Den Norska oljefonden och Fjärde AP-Fonden beslutat att helt eller delvis avyttra sitt ägande i bolag med i fossilt och istället investera i förnybara alternativ.

– Minesto har under året lyckats med sin plan med leasingavtal av havsbotten för en första tidvattenpark, säkerställa substantiella investeringar på 155 miljoner kronor från Wales regering och KIC InnoEnergy, säkra upp nätkapacitet för vårt projekt i Wales och skapat den organisation vi behöver för att ta nästa steg mot storskalig elproduktion. Detta i kombination med ett ökat globalt intresse av våra produkter gör att styrelsen och ledning är överens om att en listning är rätt väg för bolaget, säger Anders Jansson, VD, Minesto.

Emissionslikviden på 95 miljoner kronor plus en eventuell övertilldelning om ytterligare maximalt 16,8 miljoner kronor kommer att användas för att färdigställa Deep Green för kommersialisering. Huvudägarna BGA Invest och Midroc New Technologies har förbundit sig att teckna aktier för ca 60 miljoner kronor i nyemissionen och resterande 35 miljoner kronor är säkerställt via ett garantikonsortium arrangerat av G&W Fondkommission. Första dag för handel planeras till den 9 november förutsatt att Minesto godkänns av First North för upptagande till handel, vilket bl a innebär att spridningskravet uppfylls. Teckningstiden pågår mellan 30 september till 21 oktober 2015.

Tidigare i år säkrade Minesto en investering på 13 miljoner euro (cirka 122 miljoner kronor) från de europeiska regionala utvecklingsfonderna via Wales regering och nyligen beslutade KIC InnoEnergy att investera 33 miljoner kronor i bolaget. Det svenska företaget är på god väg att bli ett av de första företagen i världen att bygga en kommersiell tidvattenskraftpark.

I samband med nyemissionen till allmänheten genomförs ytterligare en nyemission om upp till 100 miljoner kronor riktad till institutionella investerare i Europa.

Prospekt om erbjudandet offentliggörs den 29 september via pressinformation på www.minesto.com.

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Minesto i samband med nyemissionen och listningen.

Erbjudandet i korthet – Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och omfattar maximalt 17 000 000 units plus en övertilldelningsoption på maximalt 3 000 000 units – En unit består av 1 aktie och 1 teckningsoption – Emissionskursen är fastställd till 5,60kr per unit – 2 Teckningsoptioner ger rätt till nyteckning av 1 aktie i Minesto till teckningskursen 6,30 kr under perioden 1 – 28 februari 2017. – Emissionen är garanterad till 95MSEK, av befintliga ägare och garantikonsortium, vilket motsvarar hela emissionen. – Teckningsperioden pågår mellan 30 september till 21 oktober 2015 – Ett prospekt med fullständiga villkor offentliggörs den 29 september – Preliminär första dag för listning förutsatt att Minesto godkänns för upptagande till handel på Nasdaq First North är 9 november 2015. – Beräknad värdering före kapitaltillskott, 200MSEK

29 september 2015

För mer information, vänligen kontakta Anders Jansson VD, Minesto AB Tel: +46 707 57 57 62 Email: anders.jansson@minesto.com

Göran Linder Ledamot av styrelsen i Minesto AB VD Midroc New Technologies Tel : +46 704 26 13 02 Email: goran.linder@midroc.se

Följande dokument finns att hämta från beQuoted Minesto_Pressrelease_2015-09-29.pdf

Om Minesto Minesto möjliggör förnyelsebar elproduktion från havet. Minestos patenterade kraftverk Deep Green är den enda tekniken med bevisad funktion i långsamma tidvatten- och havsströmmar. Minesto kommer att tillhandahålla ett komplett kunderbjudande med försäljning av Deep Green kraftverk och licensiering av teknologi, service och underhåll samt utveckling och byggnationsplanering av kraftverksparker.

För ytterligare information, vänligen besök: www.minesto.com