Minesto förlänger löptiden för teckningsoptioner av serie P0

Press releases

27 december 2019

Styrelsen i Minesto AB (publ) (”Minesto” eller ”Bolaget”) har beslutat om en ändring av villkoren för teckningsoptionerna i Bolaget av serie P0. Villkorsändringen innebär att teckningsperioden förlängs från att upphöra den 31 december 2019 till att istället upphöra den 30 juni 2020.

Styrelsen i Minesto fattade i maj 2013 beslut om utgivande av teckningsoptioner (personaloptioner) av serie P0 till anställda i Bolaget. En (1) P0-option ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 5,95 kronor. Teckningsperioden för P0-optionerna går ut den 31 december 2019 och det kan noteras att P0-optionerna inte varit eller är föremål för handel.

Av ursprunglig volym om sammanlagt 712 000 P0-optioner återstår för närvarande 168 500 att utnyttjas. Majoriteten av dessa innehas av Bolagets VD Martin Edlund.

Styrelsen finner det ligga i såväl Bolagets, aktieägarnas och optionsinnehavarnas intresse att tillse att bolagsledningens incitament fortsatt förstärks. Mot bakgrund av detta har styrelsen fattat beslut om att teckningsperioden för P0-optionerna ska förlängas till och med den 30 juni 2020.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson
Kommunikations- och IR-chef, Minesto AB
031-774 14 89
press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media.