Minesto genomför en riktad emission av Units och tillförs därigenom 60 miljoner kronor samt annonserar efterföljande företrädesemission av Units om 86,5 miljoner kronor

Press releases

28 oktober 2019

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen för Minesto AB (”Minesto” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 4 249 290 Units till en teckningskurs om 14,12 kronor per Unit (den ”Riktade Emissionen”). En Unit innehåller en (1) aktie och en (1) teckningsoption för teckning av aktier i Bolaget senast den 30 april 2021. Emissionen av Units tecknades av en internationell institutionell investerare (40 MSEK) med tidigare erfarenhet av investeringar i cleantech-bolag samt av Midroc New Technology AB (20 MSEK). Genom den Riktade Emissionen tillförs Minesto 60 MSEK före transaktionskostnader.

För att samtliga aktieägare ska få samma erbjudande och behålla sitt relativa innehav i Bolaget har styrelsen för Minesto även beslutat att genomföra en företrädesemission om 86,5 MSEK av identiska Units som beskrivs ovan. Bolagets största aktieägare BGA Invest AB har åtagit sig att investera 20 miljoner kronor i företrädesemissionen.

”Dessa transaktioner gör att vi kan påskynda kommersialiseringen av vår produkt. Vi säkerställer det kapital som behövs för att realisera våra nuvarande offentligt finansierade projekt samt andra marknads- och produktutvecklingsaktiviteter. Det ger oss också ekonomiska resurser under en överskådlig framtid för att möjliggöra expansionen till de första storskaliga kommersiella parkerna baserade på Minestos teknik”, säger Dr Martin Edlund, VD för Minesto.

Minestos styrelse har beslutat att genomföra den riktade emissionen baserat på bemyndigandet från årsstämman den 4 juni 2019.

Teckningskursen per Unit i den Riktade Emissionen är fastställt till 14,12 kronor. Priset per Unit samt alla andra villkor som involverar teckningsoptionerna har fastställts genom en förhandling med den internationella institutionella investeraren.

Den Riktade Emissionen innebär en utspädning på cirka 3,6 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade Emissionen kommer antalet utestående aktier och röster att öka med 4 249 290 från 115 222 340 till 119 471 630. Aktiekapitalet kommer att öka med 212 464,50 kronor från 5 761 117 kronor till 5 973 581,50 kronor.

Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i den Riktade Emissionen är främst att diversifiera aktieägarbasen bland internationella institutionella investerare och samtidigt anskaffa kapital på ett tidseffektivt sätt.

För att ge Bolagets befintliga aktieägare möjlighet att teckna nya aktier i Minesto på samma villkor som erbjuds i den Riktade Emissionen, kommer Bolaget att genomföra en företrädesemission av Units om 86,5 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”) till samma teckningskurs per Unit som i den Riktade Emissionen. Midroc New Technology AB kommer att avstå från sin rätt att delta i Företrädesemissionen på grund av sitt deltagande i den Riktade Emissionen.

Den preliminära teckningsperioden för Företrädesemissionen är 4–18 december 2019. Slutgiltiga detaljer om Företrädesemissionen förväntas offentliggöras inom kort.

Teckningsoptionen som ingår i en Unit förfaller den 30 april 2021 och varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Inlösenpriset för teckningsoptionen kommer att fastställas till det lägre av:

19,42 kronor, vilket är en premie om 10% till stängningskursen handelsdagen före offentliggörandet av den Riktade Emissionen,

eller

en premie om 10% till det volymvägda genomsnittspriset på handelsdagen efter avstämningsdagen (X-dag) för avskiljning av teckningsrätter i Företrädesemissionen.

Om inlösenpriset för teckningsoptionen är mer än 10% högre än det volymvägda genomsnittspriset under perioden 20–30 april 2020 justeras inlösenpriset till det volymvägda genomsnittspriset under perioden 20–30 april 2020, plus 10%. Inlösenpriset för teckningsoptionen kommer inte att vara lägre än 9,71 kronor.

Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer 6 127 464 teckningsoptioner att emitteras. Följaktligen kommer totalt högst 10 376 754 teckningsoptioner att emitteras genom den Riktade Emissionen och Företrädesemisson.

Baserat på inlösenpriset om 19,42 kronor, vilket är en premie om 10% till stängningskursen handelsdagen före offentliggörandet av den Riktade Emissionen, kommer utnyttjandet av det maximala antalet teckningsoptioner att generera cirka 202 miljoner kronor i bruttointäkter till Bolaget.

Den Riktade Emissionen och den efterföljande Företrädesemissionen genomförs i syfte att finansiera Bolagets nuvarande projekt i Storbritannien, Färöarna, Taiwan och Frankrike samt för att möjliggöra nästa steg i kommersialiseringen av Minestos teknik på dessa marknader. Likviden kommer även användas för andra produkt- och marknadsutvecklingsaktiviteter, allt i syfte att öka kommersialiseringstakten av Minestos produkter.

För att underlätta leverans av aktier till investerare i samband med den Riktade Emissionen har Midroc New Technology AB lånat ut aktier till Pareto Securities. Aktierna kommer att återlämnas efter det att den Riktade Emissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket förväntas inträffa omkring den 6 november 2019.

I samband med den Riktade Emissionen har Bolagets huvudägare[1], styrelseledamöter[2] och ledande personer[3] åtagit sig att inte sälja några aktier i Minesto under en period av 90 kalenderdagar efter offentliggörandet av den Riktade Emissionen, med sedvanliga undantag.

Rådgivare

Pareto Securities AB är Sole Manager och Bookrunner och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta

Dr Martin Edlund
VD, Minesto AB
+ 46 31 29 00 60
press@minesto.com

Magnus Matsson
Kommunikations- och IR-chef, Minesto AB
+46 31 774 14 89
press@minesto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 oktober 2019 kl. 21:40 CET.

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marinenergi.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”) som har implementerat direktivet 2003/71/EC (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”) får värdepapper som hänvisas till i detta meddelande endast erbjudas (a) till kvalificerade investerare enligt Prospektdirektivets definition; eller (b) under varje annan situation som faller inom artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Minesto har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i Den Riktade Nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information, vilken inte har verifierats av Pareto Securities (“Manager”). Manager agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Manager är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller avslöjande av denna information i dess helhet eller i någon del är otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egenundersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Minestos aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Minestos aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Minestos aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Minestos aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Nyemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Minestos aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Minestos aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

[1] BGA Invest AB och Midroc New Technology AB.

[2] Styrelseordförande Bengt Adolfsson och ledamöter Göran Linder, Martin Edlund, Git Sturesjö Adolfsson och Jonas Millqvist.

[3] Martin Edlund, CEO, Fredrik Ahlström, CFO och Bernt Erik Westre, CTO.