Minesto offentliggör företrädesemission av units om cirka 103,5 miljoner kronor

Press releases

22 december 2017

Ej för distribution eller publicering, vare sig direkt eller indirekt, till nyhetsdistributörer i USA eller för spridning i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution eller publicering skulle vara otillåten enligt tillämplig lag.

Styrelsen för Minesto AB (publ) (”Minesto” eller ”Bolaget”) har beslutat att föreslå att extra bolagsstämma den 24 januari 2018 beslutar om en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units) (”Emissionen”). Vid full teckning i Emissionen tillförs Bolaget initialt cirka 103,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare cirka 64,7 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden upp till totalt 70 procent av den delen av Emissionen som omfattar utgivande av aktier. Kallelse till extra bolagsstämma för beslut om Emissionen offentliggörs idag genom separat pressmeddelande. I syfte att trygga Bolagets likviditet till dess att Emissionen är genomförd har Bolaget ingått marknadsmässiga brygglåneavtal med ett konsortium av kvalificerade investerare, av vilka vissa också agerar som garanter för Emissionen. Brygglånen kommer att upptas under januari 2018 och uppgår till sammanlagt 20 miljoner kronor, för eventuellt utnyttjande.

Sammanfattning

Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna en (1) unit, bestående av fyra (4) nya aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av TO2, för varje åtta (8) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen den 26 januari 2018.
Teckningsperioden löper från och med den 30 januari 2018 till och med den 13 februari 2018.
Teckningskursen per unit är 11,20 kronor, vilket motsvarar 2,80 kronor per aktie.
Teckningsoptionen ger rätt att teckna en aktie för 7 kronor under perioden från och med den 11 januari 2019 till och med 8 februari 2019.
Bolaget tillförs högst cirka 103,5 miljoner kronor före emissionskostnader vid full teckning av Emissionen samt ytterligare cirka 64,7 miljoner kronor om teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut.
Prospektet för Emissionen beräknas offentliggöras omkring den 25 januari 2018.
Emissionslikviden ska huvudsakligen användas till installation och testning i Holyhead Deep, Wales, utveckling av produktutbud och demoinstallationer samt site- och marknadsutveckling inom UK, EU och Taiwan.
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga ägare om cirka 10,4 miljoner kronor (motsvarande cirka 10 procent av Emissionen). Därutöver har Bolaget erhållit garantiförbindelser från ett externt garantikonsortium, bestående av kvalificerade investerare, om cirka 62,1 miljoner kronor (motsvarande 60 procent av Emissionen). Emissionen är därmed säkerställd upp till 70 procent av den initiala emissionsvolymen. Bland garanterna finns de långivare som har förbundit sig att lämna en kortfristig lånefinansiering i januari 2018 om 20 miljoner kronor till Bolaget.
Emissionen förutsätter beslut vid extra bolagsstämma, som kommer att hållas den 24 januari 2018.

Bakgrund och motiv

Minesto utvecklar system för utvinning av förnybar el ur havsströmmar, en hittills outnyttjad global naturresurs.

Efterfrågan på energi i världen beräknas enligt Bloomberg New Energy Finance öka med 58 procent fram till 2040. Samtidigt som det behovet måste tillgodoses behöver utsläppen av växthusgaser minska för att bromsa den globala uppvärmningen. Etablerade förnybara energislag som sol- och vindkraft begränsas av ojämn och oberäknelig elproduktion och det krävs därför fler förnybara energislag med avsevärd potential som kan komplettera energimixen.

Bolagets produkt Deep Green möter detta globala behov genom att generera förutsägbar grön el ur havsströmmar. Deep Green är andra generationens teknologi med låg vikt och hög effektivitet vilket reducerar tillverkningskostnader och möjliggör kostnadseffektiv drift och underhåll. Med patenterad teknik kan Deep Green som den enda kända, verifierade teknologin kostnadseffektivt exploatera långsamma havsströmmar, vilka utgör en dominerande del av den totala naturresursen.

Styrelsen i Minesto har fattat beslut om att genomföra en nyemission om 103,5 MSEK (före emissionskostnader där emissionslikviden uppgår till cirka 88,5 MSEK – efter avdrag för emissionskostnader och premieersättning för garantiåtagande om totalt cirka 15 MSEK). Likviden planeras huvudsakligen användas till:

Installation, testning och demonstration i Holyhead Deep, Wales.
Utveckling av produktutbud och demoinstallationer.
Site- och marknadsutveckling inom UK, EU och Taiwan.

Emissionen

Styrelsen har beslutat att föreslå att extra bolagsstämma den 24 januari 2018 beslutar att genomföra en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner. Genom Emissionen ökar Bolagets aktiekapital med högst 1 848 504,20 kronor genom nyemission av högst 36 970 084 aktier, motsvarande en utspädning om 33,3 procent för de aktieägare som väljer att inte delta i Emissionen. Därtill emitteras högst 9 242 521 teckningsoptioner, som var och en berättigar till teckning av en aktie i Bolaget under perioden från och med den 11 januari 2019 till och med 8 februari 2019. Nyttjas samtliga teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med ytterligare högst 462 126,05 kronor genom utgivande av ytterligare högst 9 242 521 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 7,7 procent för de aktieägare som väljer att inte delta i Emissionen.

Om Emissionen fulltecknas tillförs Bolaget initialt cirka 103,5 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 15 miljoner kronor varav garantikostnader utgör cirka 5,0 miljoner kronor. Om Emissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare cirka 64,7 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,6 miljoner kronor.

Bolagets aktieägare per avstämningsdagen den 26 januari 2018 ska ha företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier de förut äger. Aktieägare kommer att för varje aktie de äger i Bolaget på avstämningsdagen erhålla en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fyra (4) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption TO2 i Bolaget. Varje unit ska tecknas till en kurs om 11,20 kronor, motsvarande en teckningskurs om 2,80 kronor per aktie.

Teckning av units ska ske under tiden 30 januari 2018–13 februari 2018. Teckning med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning utan stöd av uniträtter ska ske genom teckning på särskild anmälningssedel. Betalning för units tecknade utan stöd av uniträtter ska erläggas kontant senast andra bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. För det fall de garanter som lämnat brygglån till Bolaget tilldelas units i enlighet med sina respektive garantiåtaganden ska betalning emellertid ske genom kvittning mot brygglånen. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tiden inom vilken betalning ska ske.

Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för emissionens högsta belopp ske:

(i) i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units;

(ii) i andra hand till annan som tecknat units i emissionen utan stöd av uniträtter, i enlighet med styrelsens beslut, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och

(iii) i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, i proportion till sådana garantiåtaganden.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro-rata ska tilldelning ske genom lottning.

Teckningsåtagande och emissionsgarantier

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga ägare om cirka 10,4 miljoner kronor (motsvarande cirka 10 procent av Emissionen). Därutöver har Bolaget erhållit garantiförbindelser från ett externt garantikonsortium, bestående av kvalificerade investerare, om cirka 62,1 miljoner kronor (motsvarande 60 procent av Emissionen). Emissionen är därmed säkerställd upp till 70 procent av den initiala emissionsvolymen. Bland garanterna finns de långivare som har förbundit sig att ge en kortfristig finansiering i januari 2018 om 20 miljoner kronor till Bolaget.

Preliminär tidplan för Emissionen (samtliga datum hänför sig till 2018)

24 jan: Extra bolagsstämma för beslut om Emissionen

24 jan: Sista dagen för handel i Bolagets aktie som berättigar till uniträtter

25 jan: Beräknad dag för offentliggörande av prospektet

25 jan: Första dagen för handel i Bolagets aktie som ej berättigar till uniträtter

26 jan: Avstämningsdag för tilldelning av uniträtter

30 jan–9 feb: Handel i uniträtter på Nasdaq First North

30 jan–13 feb: Teckningsperiod (teckning genom betalning)

30 jan: Handel i betalda tecknade units startar, pågår till Emissionen är registrerad hos Bolagsverket

Extra bolagsstämma

Emissionen förutsätter beslut vid extra bolagsstämma i Bolaget. Extra bolagsstämma kommer att hållas onsdagen 24 januari 2018 kl. 13:00 på Dockyard Hotel, Skeppet Ärans väg 23, 426 71 Västra Frölunda. Kallelse offentliggörs genom ett separat pressmeddelande idag och finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare. MAQS Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta

Dr Martin EdlundVD och koncernchef, Minesto AB031-29 00 60press@minesto.com 

Magnus MatssonKommunikationsansvarig, Minesto AB0705-70 75 08press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 december 2017 kl. 08:00 CET.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Minesto. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Minesto kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget beräknar kunna offentliggöra omkring den 25 januari 2018.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Minestos aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Document: Release