Minesto offentliggör prospekt avseende företrädesemission och bjuder in till investerarpresentation

Press releases

2 december 2019

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen för Minesto AB (”Minesto” eller ”Bolaget”) beslutade den 8 november 2019, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 4 juni 2019, om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Prospektet som har upprättats med anledning av Företrädesemissionen har idag godkänts och blivit registrerat av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Minestos hemsida (www.minesto.com), Pareto Securities hemsida (www.paretosec.se) och Aktieinvests hemsida (www.aktieinvest.se).

Företrädesemissionen i korthet

Aktieägare i Bolaget som är upptagna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 2 december 2019 erhåller en teckningsrätt för varje innehavd aktie i Minesto.
Sista handelsdag i Minestoaktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen var den 28 november 2019.
En (1) innehavd aktie ger rätt till en (1) teckningsrätt och sexton (16) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) unit.
En (1) unit innehåller en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption för teckning av aktier i Bolaget senast den 30 april 2021.
Teckningskursen är 14,12 kronor per unit. 
Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Minesto en total emissionslikvid om cirka 86 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.
Teckningsperiod är 4–18 december 2019.
Handel med teckningsrätter äger rum under perioden 4–16 december 2019.
Minestos största aktieägare BGA Invest AB har åtagit sig att teckna sig för units till ett sammanlagt värde om 20 miljoner kronor i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 23 procent av det totala antalet units i Företrädesemissionen.

Prospektet är bifogat detta pressmeddelande och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida på adressen www.minesto.com/nyemission.

Investerarpresentation 10 december 2019

Med anledning av Företrädesemissionen bjuder Minesto in till investerarpresentation där Bolagets VD Martin Edlund kommer att presentera Minesto. Presentationen kommer att ge en överblick av Bolaget, dess strategi framåt samt pågående och kommande projekt. Du kommer även ha möjlighet att ställa frågor till Martin efter presentationen.

Datum: 10 december 2019
Tid: kl. 18:00
Plats: Berns, Kammarsalen, Näckströmsgatan 8, Stockholm. Ingång genom glasporten mot Berzelii Park

Inbjudan gäller i mån av plats. Anmäl dig till events.se@paretosec.com senast 6 december för att säkra din plats. Då det finns begränsat antal platser ser vi gärna att ni avbokar er plats om ni inte kan komma.

Rådgivare

Pareto Securities AB är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta

Martin Edlund
VD, Minesto AB
+ 46 31 29 00 60
press@minesto.com

Magnus Matsson
Kommunikations- och IR-chef, Minesto AB
+46 31 774 14 89
press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva aktier, teckningsoptioner eller units i Minesto. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och hålls tillgängligt bland annat på Bolagets hemsida.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier (”BTA”) eller nyemitterade aktier har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga teckningsrätter, BTA eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till någon sådan jurisdiktion.

Bolaget kommer inte ansöka om godkännande av något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Minestos aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Minesto lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.