Minesto offentliggör prospekt med anledning av företrädesemission

Press releases

29 januari 2018

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där publicering, distribution eller offentliggörande är otillåten eller föremål för legala restriktioner.

Minesto AB (publ) (”Minesto” eller ”Bolaget”) har med anledning av den tidigare meddelade företrädesemissionen av aktier och teckningsoptioner (units) (”Emissionen”) upprättat ett prospekt som idag 29 januari har godkänts av Finansinspektionen.

Prospekt, anmälningssedel och annan relevant information finns tillgängligt på bolagets kontor samt kan laddas ned från Bolagets hemsida www.minesto.com. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se samt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

Prospekt och anmälningssedlar kan kostnadsfritt beställas via e-post; tf@mangold.se eller per post på adress Mangold Fondkommission Engelbrektsplan 1, Ärende: Minesto, Box 556 91, 102 15 Stockholm.

Emissionen i sammandrag

Extra bolagsstämma den 24 januari 2018 i Bolaget beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en företrädesemission varigenom Bolagets aktieägare kommer att ha företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier de ägde på avstämningsdagen 26 januari 2018.

Varje befintlig aktie ger rätt till en (1) uniträtt och åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption.
Teckningskurs per unit uppgår till 11,20 SEK, motsvarande 2,80 SEK per aktie.
Vid fullteckning kommer det medföra att Minestos aktiekapital ökar med högst 1 848 504,20 SEK.
Om alla teckningsoptioner tecknas kommer det medföra att Bolagets aktiekapital kan öka med högst 462 126,05 SEK och att antalet aktier ökar med 9 242 521 stycken från 110 910 254 stycken till 120 152 775 stycken.
Om Företrädesemission blir fulltecknad så tillförs Bolaget 103 516 235 SEK före emissionskostnader. Vid nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare 64 697 647 MSEK före emissionskostnader.
Minesto har erhållit garantiåtaganden motsvarande ca 60 procent av emissionsvolymen. Bolaget har även erhållit teckningsåtaganden från huvudägarna motsvarande ca 10 procent av emissionsvolymen.

För mer information om Emissionen, se www.minesto.com/nyemission.

Tidplan i korthet

30 januari: Handel i betalda tecknade units startar, pågår till Emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

30 januari till 14 februari: Handel i units på First North.

30 januari till 16 februari: Teckningsperiod (teckning genom betalning).

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare. MAQS Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson Kommunikationsansvarig, Minesto AB 0705-70 75 08 press@minesto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 januari 2018 kl. 15:30 CET.

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information

Detta meddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.

Meddelandet eller kopior av detta meddelande lämnas inte, och får inte distribueras i, skickas till eller på annat sätt spridas i USA, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland eller något annat land där sådan distribution skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får därmed inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Erbjudandet avseende värdepapper som beskrivs i detta meddelande har lämnats genom det i meddelandet omnämnda prospektet. Detta meddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med ändringar och implementeringsåtgärder i relevanta medlemsstater under direktivet, ”Prospektdirektivet”). Investerare ska inte teckna sig för några värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i prospektet.

Minesto har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

I Storbritannien distribueras och riktar sig detta meddelande och varje annat material som avser de värdepapper som beskrivs häri enbart till personer som är (i) professionella investerare som omfattas av vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) personer till vilka detta meddelande lagligen kan distribueras, vilka omfattas av artikel 49(2)(a)–(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart tillgängliga för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer. Personer som distribuerar detta meddelande måste själva säkerställa att sådan distribution är tillåten.

Detta meddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana framåtriktade uttalanden avser inte historiska fakta och kan identifieras genom ord som ”tror”, ”förväntar sig”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer att”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Uttalandena återspeglar Bolagets antaganden och syn på framtida händelser. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden till sin natur föremål för betydande kända och okända risker, osäkerhetsfaktorer, oväntade utvecklingar och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oväntade utvecklingar och andra viktiga faktorer skulle kunna medföra att de faktiska händelser kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan särskilt meddelande från Bolaget eller annan.