Minesto presenterar prestandadata från Dragon Class vid dagens årsstämma

Press releases

22 maj 2024

I VD-presentationen vid dagens bolagsstämma presenterar Minesto prestandadata för Dragon Class från analyser av D4s verkliga energiproduktion och verifierade simuleringsmodeller. Analyserna har en avgörande roll i tredjepartsutvärderingar av teknikens konkurrenskraft och i att beräkna årsproduktion för en given installationsplats för att presentera en investering.

Effektkurvan visar producerad effekt vid givna tidvattenflöden och är ett bra prestandamått på hur bra Dragon Class tekniken är för konvertering av rörelseenergi i haven till elektricitet.

Datan som presenteras idag understryker betydelsen av att matcha rätt kraftverkskonfiguration (modularitet)  med specifika förhållanden (tex. Havsströmmens flödesprofil) vid en given produktionsplats.

Fyra kurvor presenteras i den bilagda grafen.

Den första (D4 simulated) visar simulerad kurva för den installerade D4:an som har testats sen 2022. Kurvan bygger på egenutvecklad CFD-modellering (Computational Fluid Dynamics).
Den andra (D4 achieved) visar kurvan baserat på faktiskt producerad effekt. Det visar på hög tillförlitlighet hos simuleringsmodellen.
Den tredje (D4-X wing) visar hur en D4X med förlängd vinge (från ca 5 till 6 meter) med samma generatorkonfiguration (100kW) flyttar effektkurvan ”till vänster” och medger betydligt större energiuttag vid låga flöden.
Den fjärde (D4-X 200kW) visar visar simulerad kurva för en uppgraderad generatorkonfiguration (200kW) i kombination med den större vingen (6m).

Den fjärde kurvan utgör en prestanda specifikation för ett system som Minesto idag kan erbjuda kunder för installation av ett mindre kraftverk (100-200kW i tex en Microgrid)

Det finns site-specifika (faktorer vid installationsplatsen) och tekniska begränsningar som förklarar formen på den faktiska effektkurvan. Exempelvis så finns begränsningar i förankringssystem och i generatorns maxlast som begränsar elproduktionen vid högre flöden. Den fullständinga analysen av energikonverteringen är konfidentiell information som endast tillhandahålles kommersiella partners under sekretessavtal.

Data från den första tremånaders testfasen med det större systemet Dragon 12 (som är en uppskalning av D4) är som förväntat helt i linje med den presenterade D4-datan. Dragon 12 testningen följer ett program för stegvis upprampning för att optimera flygtrajektorier och inställningar i kontrollsystemet.

“Faktisk och simulerad prestanda data från både D4 och den nyligen installerade större D12 understryker att tekniken är redo för en första Drakfarm eller mikrogridinstallation. Därtill är det också viktigt att vi nu har rätt verktyg och förmåga att optimera storlek och konfigurationer av drakar för givna verkliga produktionssiter. Vi bedömer att insamlad testdata och dokumentation för Dragon class tekniken gör den redo för tredjepartsutvärdering från kommersiella aktörer”, säger Martin Edlund, vd på Minesto.

Information: Vd-presentationen från dagens årsstämma kommer finnas tillgänglig i Minestos officiella kanaler i efterhand.