Minesto publicerar Bokslutskommuniké 2019

Financial Reports

19 mars 2020

VD Martin Edlund: ”Minesto har i början av 2020 en starkare likviditetsposition än någonsin. Det betyder att vi kan öka bolagets kommersiella aktivitet med målsättning att ingå fler kundsamarbeten och säkra projektfinansiering för utbyggnaden av större produktionsanläggningar.”

Väsentliga händelser oktober–december 2019

Minesto beviljas EU-finansiering för etableringsprojekt i Frankrike.
Minesto genomför riktad emission av units om 60 miljoner kronor.

Efter räkenskapsårets utgång

Minestos genomför övertecknad företrädesemission av units om 86 miljoner kronor.
Minesto tecknar elköpsavtal med elbolaget SEV för installationer på Färöarna.
Etablering av dotterbolag på Färöarna.

Koncernen i sammandrag januari–december 2019

Intäkterna uppgick till 40 101 Tkr (38 981 Tkr) och utgjordes i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning med 35 747 Tkr (34 549 Tkr).
Resultat efter finansiella poster var –125 874 Tkr (–12 005 Tkr). Det negativa resultatet består till största del av en utrangering av tidigare aktiverad teknikutveckling som skiljer sig väsentligt från Minestos teknologi idag (se även Kommentar från VD på sid 3 i Bokslutskommunikén). Utöver detta är det negativa resultatet hänförligt till affärsutveckling och administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader, hyror och tjänster.
Resultat per aktie var –0,92 kr (–0,12 kr). Motsvarande resultat per aktie efter hänsyn tagen till utspädning av befintliga teckningsoptioner var till –0,84 kr (–0,10 kr).
Vid årets utgång uppgick de aktiverade utvecklings­kostnaderna till 165 346 Tkr (232 936 Tkr).
Bidrag togs under året upp till 55 551 Tkr (71 401 Tkr), varav 51 012 Tkr (66 977 Tkr) reducerade anskaffningsvärdet av de balanserade utvecklingskostnaderna. Under året skedde utbetalningar från bidragssystemen med 58 798 Tkr (51 015 Tkr), varav 46 421 Tkr (48 789 Tkr) avser godkända yrkanden och resterande del avser förskott.
Kassaflödet uppgick till 50 986 Tkr (–44 141 Tkr).
Det egna kapitalet uppgick på balansdagen till 398 703 Tkr (304 224 Tkr).

Bokslutskommunikén finns tillgänglig att ladda ned på www.minesto.com/investor/rapporter.

 

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson
Kommunikations- och IR-chef, Minesto AB
031-774 14 89
press@minesto.com

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 mars 2020 kl. 08:45 CET.

 

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media.