Minesto publicerar Bokslutskommuniké 2021

Financial Reports

17 mars 2022

VD Martin Edlund: ”Minestos nästa generations marina kraftverk är kommersiellt redo att demonstrera havsenergins bärkraft som värdefull baskraft i ett helt förnybart energisystem. Vi är minst sagt förväntansfulla inför att ta drakarna vidare till kommersiell skala under året.”

Väsentliga händelser oktober–december 2021

Minesto fortsatte stärka bolagets marknadsorganisation inför den kommersiella uppskalningen med Cecilia Sernhage som ny kommunikationschef.
I december meddelade Minesto att företagets storskaliga Dragon Class-kraftverk, baserat på analyser av produktionsdata och verifierade simuleringar, vardera beräknas producera 3,5 GWh förnybar elektricitet per år vid identifierade installationsplatser.
Inom ramen för bolagens strategiska samarbete deltog Minesto och Schneider Electric tillsammans på energikonferensen Enlit Europe i syfte att marknadsföra bolagens gemensamma erbjudande gentemot energibranschen.

Efter periodens utgång

I mars meddelade Minesto att bolaget beslutat att fokusera på nätansluten installation av Dragon Class-systemen D4 och D12 inom befintligt elköpsavtal på Färöarna. Genom detta kommer Minesto att kunna dra fördel av betydande synergier, riskminimering och möjligheter att bedriva en mer kostnadseffektiv operation, samtidigt som det möjliggör en snabbare väg till kommersiell utrullning.

Koncernen i sammandrag 1 januari–31 december 2021

Intäkterna uppgick till 41 869 Tkr (43 991) och utgjordes i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning med 38 763 Tkr (40 063).
Rörelseresultatet var –20 136 Tkr (–13 113). Det negativa resultatet är hänförligt till affärsutveckling och administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader och konsulter.
Resultat per aktie var –0,11 kr (–0,11). Motsvarande resultat per aktie efter hänsyn tagen till utspädning av befintliga teckningsoptioner var –0,11 kr (–0,10).
Vid räkenskapsårets utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 298 405 Tkr (225 077), därtill kommer aktiverade utgifter för patent om 14 432 Tkr (13 396) inom de immateriella anläggningstillgångarna 312 838 Tkr (238 473).
Bidrag togs under året upp till 26 796 Tkr (53 790), varav 24 245 Tkr (50 054) har reducerat anskaffningsvärdet av de balanserade utvecklingskostnaderna. Under året genomfördes utbetalningar från bidragssystemen med 20 758 Tkr (69 569), varav 19 809 Tkr (68 633) avser godkända yrkanden och resterande del avser förskott.
Kassaflödet uppgick till 45 396 Tkr (51 438).
Det egna kapitalet uppgick på balansdagen till 537 751 Tkr (411 784).

Bokslutskommunikén finns tillgänglig på Minestos webbplats: https://minesto.com/investor/rapporter.

För mer information, vänligen kontakta

Cecilia Sernhage, Communication Manager
+46 31 29 00 60
ir@minesto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 mars 2022 kl. 09:00 CET.