Minesto publicerar Bokslutskommuniké 2022

Financial Reports

24 februari 2023

VD Martin Edlund: Minestos havsenergiteknik finns nu med i planering och utvärdering för förnybar energiomställning över hela världen.

Väsentliga händelser oktober-december 2022

• I början på oktober meddelade bolaget att utvecklingen av världens första energipark med tidvattendrakar i Hestfjord, Färöarna, fortlöper enligt plan. Parkens totala planerade kapacitet är circa 30 MW och anläggningens årliga elproduktion uppskattas till 84 GWh. Det utvärderingsarbete som gjorts omfattar alla aspekter av platsutveckling, inklusive miljökonsekvensstudier, kabelrutter och nätanslutningspunkter.

• I november deltog Minesto i den svenska näringslivsdelegationen till FN:s klimattoppmöte COP27 i Egypten. Deltagandet var ett partnerskap med Business Sweden, och genererade mycket goda möjligheter att nå ut med information om Minestos teknik till världens energiföretag och myndigheter. Minestos vd Martin Edlund deltog i flertal paneldiskussioner, möten och intervjuer med bred publicitet, däribland TT, Spotifys klimatpodd m.m.

• I slutet på november meddelar bolaget att det driftsatta kraftverket Dragon 4 (100 kW) har levererat resultat på rekordnivåer när det gäller total elproduktion, topprestanda och energiomvandling i stort. Utvecklingen av det första kraftverket I megawattskala, Dragon 12 (1.2 MW) gör betydande framsteg och installation planeras till våren 2023.

• Som en del av Minestos bredare marknadsetablering i Sydostasien ingick bolaget samarbetsavtal för projektutveckling i Nusa Tengara Barat-regionen, Indonesien. Samarbetet med Eco Regions Indonesia syftar till att integrera bolagets teknik i en 100% förnybar energimix i regionen och är knutet till Minestos medlemskap i det bilaterala programmet Sweden-Indonesia Sustainability Partnership (SISP) Energy Alliance. Initiativet utgör ett första steg i utbyggnad av fler, för bolaget, intressanta områden i Indonesien.

• I december fördubblar Minesto produktionskapaciteten på sin nätanslutna anläggning i Vestmannasund, Färöarna, genom att installera ett andra fundament. Infrastrukturen till havs är därmed redo för installation av ett andra kraftverk, vilket möjliggör två Dragon 4 kraftverk i en första park-konfiguration.

• I slutet på året tecknas ett långsiktigt hyresavtal med Vestmanna kommun och Färöiska elbolaget SEV för strategisk hamntillgång och landyta för drift och underhållsverksamhet. Avtalet ger tillträde till ett 2050 m2 stort område i innerhamnen I Vestmanna, Inni á Fjørð, inklusive en ny nätanslutning. Området planeras bli ett nav för Minestos befintliga anläggning i Vestmannasund, så väl som bolagets planerade utbyggnad av kommersiella tidvattenparker i Hestfjord och Skopunafjord.

Efter periodens utgång

• I januari når bolaget en kommersiell milstolpe, genom en första historisk försäljningsorder av tjänster för tidvattensiteutveckling i Asien, till ett initialt ordervärdet om 35 000 EUR. Minesto har kontrakterats för att utvärdera en tidvattensite åt ett ledande asiatiskt företag inom offshore-energi för installation av Minestos Dragon Class kraftverk.

• Minesto och det Färöiska elbolaget SEV starker sitt partnerskap genom ett förnyat och utökat samarbetsavtal avseende tidvattenenergiutbyggnad på Färöarna. Ett viktigt tillägg i det utökade avtalet är exklusivitet i samarbetet avseende utveckling och utbyggnad av tidvattenparken I Hestjford.

• I början på februari inleds ett strategiskt samarbete med en väletablerad projektutvecklare för tidvattenenergi i Filippinerna, Poseidon Renewable Energy Corporation. Parterna tecknar ett samarbetsavtal med avsikt att gemensamt etablera tidvattenenergi med Minestos teknik i Filippinerna.

• Den 2 februari 2023 offentliggör bolaget att styrelsen i Minesto AB beslutar, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma, att genomföra en delvis säkerställd företrädesemission av aktier motsvarande cirka 153,4 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Teckningskursen har fastställts till 5,20 SEK per aktie.

Koncernen i sammandrag 1 januari – 31 december 2022

• Intäkterna uppgick till 45 749 Tkr (41 869) och utgjordes i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning med 42 818 Tkr (38 763).

• Rörelseresultatet var –23 745 Tkr (–20 136). Det negativa resultatet är hänförligt till affärsutveckling och administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader och konsulter.

• Resultat per aktie var –0,61 (–0,11). Motsvarande resultat per aktie efter hänsyn tagen till utspädning av befintliga teckningsoptioner var –0,61 kr (–0,11).

• Vid räkenskapsårets utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 377 172 Tkr (298 405), därtill kommer aktiverade utgifter för patent om 15 285 Tkr (14 432) inom de immateriella anläggningstillgångarna 392 457 Tkr (312 838).

• Bidrag togs under året upp till 71 794 Tkr (26 796), varav 69 152 Tkr (24 245) har reducerat anskaffningsvärdet av de balanserade utvecklingskostnaderna. Under året genomfördes utbetalningar från bidragssystemen med 54 638 Tkr (20 758), varav 54 638 Tkr (19 809) avser godkända yrkanden och resterande del avser förskott.

• Kassaflödet uppgick till –116 766 Tkr (45 396).

• Det egna kapitalet uppgick på balansdagen till 453 343 Tkr (537 751).

Bokslutskommunikén finns tillgänglig på Minestos webbplats:

https://minesto.com/investor/rapporter